Input:

č. 4550/2024 Sb. NSS, Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek; souběh nároků na rodinné dávky; vyrovnávací doplatek Garance

č. 4550/2024 Sb. NSS
Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek; souběh nároků na rodinné dávky; vyrovnávací doplatek
k § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
k čl. 68 odst. 1 písm. a) a odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (v textu jen „koordinační nařízení“)
Pokud vznikne některému z rodičů, kteří mají bydliště v České republice, nárok na rodičovský příspěvek dle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a to z důvodu péče o dítě rovněž s bydlištěm v České republice, a zároveň jednomu z rodičů vznikne nárok na rodinnou dávku obdobnou rodičovskému příspěvku na totéž dítě dle vnitrostátních právních předpisů jiného členského státu, kde jsou oba rodiče zaměstnáni, je dle čl. 68 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení státem primárně příslušným k poskytnutí dané rodinné dávky členský stát zaměstnání rodičů. Pokud by ovšem celková výše rodičovského příspěvku, která by jinak náležela jednomu z uvedených rodičů v České republice, převyšovala celkovou výši obdobné rodinné dávky, jež byla rodičům poskytnuta v primárně příslušném členském státu, je příslušný správní orgán v České republice dle čl. 68 odst. 2 citovaného nařízení povinen poskytnout oprávněnému rodiči vyrovnávací doplatek ve výši uvedeného rozdílu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2023, čj. 5 Ads 399/2021-27)
Prejudikatura: č. 3916/2019 Sb. NSS; rozsudky velkého senátu Soudního dvora ze dne 7. 6. 2005, Dodl a Oberhollenzer (C-543/03), ze dne 20. 5. 2008, Bosmann (C-352/06), a ze dne 6. 10. 2021, Consorzio Italian Management a Catania Multiservizi (C-561/19), rozsudky Soudního dvora ze dne 6. 10. 1982, Cilfit a další (283/81), ze dne 11. 6. 1998, Kuusijärvi (C-275/96), ze dne 9. 11. 2006, Nemec (C-205/05), ze dne 14. 10. 2010, Schwemmer (C-16/09), ze dne 30. 4. 2014, Wagener (C-250/13), ze dne 5. 6. 2014, (C-255/13), ze dne 11. 9. 2014, B. (C-394/13), ze dne 22. 10. 2015, Trapkowski (C-378/14), ze dne 7. 2. 2019, Bogatu (C-322/17), ze dne 4. 9. 2019, Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden Württemberg West (C-473/18), ze dne 18. 9. 2019, Moser (C-32/18), ze dne 16. 6. 2022, Komise proti Rakousku (Indexace rodinných dávek) (C-328/20) a ze dne 13. 10. 2022, DN (Vymáhání vrácení rodinných dávek) (C-199/21).
Věc: M. B. proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o rodičovský příspěvek, o kasační stížnosti žalobkyně.

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Karlových Varech rozhodnutím ze dne 7. 5. 2021 podle čl. 67 a čl. 68 koordinačního nařízení nepřiznal žalobkyni dávku státní sociální podpory – rodičovský příspěvek od 1. 3. 2021. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 6. 2021 zamítl.
Jak žalovaný, tak i správní orgán I. stupně vyšli z toho, že žalobkyně požádala o rodičovský příspěvek s tím, že jí měl být přiznán od 1. 3. 2021 ve výši 8 000 Kč měsíčně, resp. doplatek rodičovského příspěvku (po odečtení obdobné dávky,