Input:

č. 4527/2023 Sb. NSS; Pobyt cizinců: povaha a závaznost sdělení o (ne)splnění podmínek pro změnu zaměstnavatele Garance

č. 4527/2023 Sb. NSS
Pobyt cizinců: povaha a závaznost sdělení o (ne)splnění podmínek pro změnu zaměstnavatele
k § 42g odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
k § 57 odst. 3, § 73 odst. 2 a části čtvrté správního řádu
I. Sdělení o změně zaměstnavatele dle § 42g odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je úkonem, na který se aplikuje část čtvrtá správního řádu.
II. Sdělení o změně zaměstnavatele dle § 42g odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, není pro správní orgány závazné ve smyslu § 73 odst. 2 správního řádu a nepředstavuje ani rozhodnutí o předběžné otázce dle § 57 odst. 3 správního řádu. Svědčí mu nicméně presumpce správnosti. Předloží-li tedy účastník v řízení o vyhoštění věcnou argumentaci, kterou zpochybňuje obsah sdělení, musí se jí správní orgán zabývat.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2023, čj. 9 Azs 177/2023-25)
Prejudikatura: č. 2725/2013 Sb. NSS, č. 3638/2017 Sb. NSS., č. 3931/2019 Sb. NSS a č. 4515/2023 Sb. NSS.
Věc: R. R. proti Policii ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, o správní vyhoštění, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím ze dne 20. 3. 2023 žalovaná zamítla žalobcovo odvolání proti rozhodnutí, kterým mu bylo uloženo správní vyhoštění.
Žalobce proti tomuto rozhodnutí brojil žalobou, kterou Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci zamítl rozsudkem ze dne 30. 5. 2023, čj. 72 A 15/2023-37. V odůvodnění uvedl, že Ministerstvo vnitra dne 23. 2. 2022 vydalo žalobci sdělení o nesplnění podmínek pro změnu zaměstnavatele. Zaměstnanecká karta žalobci zanikla dle § 63 zákona o pobytu cizinců dne 18. 2. 2022. V době rozhodování o správním vyhoštění pobýval na území neoprávněně. Ohledně věcných námitek vůči sdělení krajský soud uvedl, že žalovaná ani on nemají kompetenci k jejich řešení. Na věc dopadá § 57 odst. 3 správního řádu, jelikož je zde pravomocné rozhodnutí (sdělení ze dne 23. 2. 2022) a správní orgány jím byly vázány. Sdělení o změně zaměstnavatele je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Žalobce tak měl možnost proti sdělení brojit žalobou, což ale neučinil. Soud je pravomocným a účinným sdělením vázán a nemůže nad rámec zákona rozšiřovat svoje kompetence a přezkoumat zákonnost sdělení. S ohledem na § 52 s. ř. s. má soud povinnost vycházet z pravomocných správních rozhodnutí, jež nejsou předmětem přezkumu v dané věci. Námitky žalobce proti sdělení se týkaly jiného rozhodnutí. I přes návaznost obou řízení šlo o odlišnou věc. Pokud žalobce proti sdělení nebrojil, nelze toto opomenutí zhojit v jiném řízení. Zároveň musí soud ctít zásadu presumpce správnosti rozhodnutí.
Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností. Dle stěžovatele bylo ve věci sporné, zda byl v řízení o vyhoštění správní orgán vázán sdělením dle § 42g odst. 9 zákona o pobytu cizinců, resp. zda se jedná o rozhodnutí o předběžné otázce ve smyslu § 57 odst. 3 správního řádu.
Stěžovatel tvrdil, že sdělení o nesplnění podmínek změny zaměstnavatele