Input:

97/1952 Sb., Vládní nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku Garance

č. 97/1952 Sb., Vládní nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. října 1952
o zániku věcných práv na některých částech národního majetku.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), a podle § 48 odst. 2 zákona č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových, čl. III zákona č. 148/1950 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích, a § 15 odst. 2 zákona č. 167/1950 Sb., o komunálních podnicích:
§ 1.
(1) Věcná práva (věcná břemena) na částech majetku svěřeného do správy národního (komunálního) podniku, které jsou určeny k tomu, aby jich tento podnik trvale užíval, zanikají. Nerozhoduje, jde-li o věcná práva knihovní nebo neknihovní. O zániku zástavních práv platí předpisy zvláštní.
(2) Toto nařízení se vztahuje také na věcná práva, z nichž vyplývají závazky, do kterých národní podnik vstoupil podle vládního nařízení č. 62/1951 Sb., o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku.
§ 2.
Ustanovení § 1 se nevztahují na případy, ve kterých vláda povolí výjimku na návrh věcně příslušného ministra, učiněný v dohodě s ministrem financí.
§ 3.
Knihovní věcná práva, která zanikají, vymaže soud k návrhu národního (komunálního) podniku nebo příslušného ministerstva s odvoláním na toto nařízení. Příslušné ministerstvo může k podání návrhu zmocnit orgány nebo organisace v jeho oboru působnosti.
§ 4.
Sloužilo-li plnění závazku, který vyplýval z věcného práva, plánované činnosti nebo jinému obecnému zájmu, může okresní národní výbor v rozsahu zaniklého závazku uložit národnímu (komunálnímu) podniku jednotlivé povinnosti. Okresní národní výbor zruší však toto opatření zcela nebo zčásti, jakmile by plnění uložených povinností ohrožovalo provoz národního (komunálního) podniku nebo plnění jeho