Input:

65/1949 Sb., Zákon o oceňování, platné do 26.12.1951 Archiv

č. 65/1949 Sb., Zákon o oceňování, platné do 26.12.1951
[zrušeno č. 108/1951 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. února 1949
o oceňování.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Majetek, cizí kapitál, náklady a výnosy v podnicích všeho druhu, ve veřejné správě a v zařízeních soukromého a veřejného práva (korporace, fondy, nadace a pod.) se oceňují jednotně podle zásad, které stanoví vláda nařízením. Při tom budiž dbáno, aby oceňování vyhovovalo potřebám jednotného hospodářského plánu, potřebám plánovitého vedení a kontroly hospodaření, účelům cenovým a účelům daňovým.
§ 2.
(1) Státní úřad plánovací vydává v mezích zásad stanovených podle § 1 po slyšení zúčastněných ministerstev, nejvyššího účetního kontrolního úřadu a jednotné odborové organisace závazné směrnice pro oceňování vyhláškou v Úředním listě. Se zřetelem k zvláštní povaze podniku, oboru veřejné správy nebo zařízení soukromého nebo veřejného práva může státní úřad plánovací povolovati výjimky z ustanovení jednotlivých závazných směrnic pro oceňování. Závazné směrnice pro oceňování, které mají vliv na stanovení daňových základů, vydává státní úřad plánovací a může povolovati výjimky z jejich ustanovení v dohodě s ministerstvem financí.
(2) Pokud ministerstva a jiné úřady nebo orgány vydávají v oboru své působnosti předpisy nebo činí opatření všeobecné povahy ve věcech oceňování majetku, cizího kapitálu, nákladů a výnosů, mohou tak činiti ode dne vyhlášení tohoto zákona jen v dohodě se státním úřadem plánovacím.
§ 3.
(1) Státní úřad plánovací stanoví vyhláškou v Úředním listě, v jakém rozsahu a od kdy vznikne pro určitý okruh podniků, veřejné správy nebo zařízení soukromého nebo veřejného práva povinnost oceňovati majetek, cizí kapitál, náklady a výnosy podle předpisů vydaných podle tohoto zákona. Tuto povinnost, má-li vliv na stanovení daňových základů, stanoví