Input:

40/1956 Sb., Zákon o státní ochraně přírody, platné do 31.5.1992 Archiv

č. 40/1956 Sb., Zákon o státní ochraně přírody, platné do 31.5.1992
[zrušeno č. 114/1992 Sb.]
ZÁKON
ze dne 1. srpna 1956
o státní ochraně přírody.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
§ 1.
Úvodní ustanovení.
(1) Tento zákon chrání přírodní bohatství a vzhled krajiny a zabezpečuje, aby tyto hodnoty sloužily k poučení, osvěžení a péči o zdraví našeho lidu a tím k dalšímu vzestupu jeho hmotné a kulturní úrovně.
(2) Ochrana přírody se opírá o vědecký průzkum přirozeného i člověkem ovlivněného dění v přírodě a provádí se v úzké spolupráci s vrcholnými vědeckými institucemi.
ČÁST DRUHÁ
§ 2.
Předmět, rozsah a způsob ochrany.
(1) Stát chrání přírodu, její významné části a výtvory, jakož i krajinu s jejími typickými znaky. Tím napomáhá podle vědeckých poznatků a zásad zachovávat, obnovovat, zvyšovat a využívat přírodního bohatství naší vlasti.
(2) Při závažných zásazích do přírodních poměrů je třeba součinnosti ministerstva školství a kultury.
(3) Stát poskytuje také zvláštní ochranu významným územím, přírodním výtvorům, přírodním památkám i vzácným druhům živočichů, rostlin, nerostů a zkamenělin tím, že je prohlašuje za chráněné a stanoví způsob a podmínky jejich ochrany.
§ 3.
Chráněná území.
Chráněnými územími jsou:
a) národní parky,
b) chráněné krajinné oblasti,
c) státní přírodní reservace,
d) chráněná naleziště,
e) chráněné parky a zahrady,
f) chráněné studijní plochy.
§ 4.
Národní parky, chráněné krajinné oblasti a státní přírodní reservace.
(1) Velké plochy původní nebo lidskými zásahy málo dotčené přírody, které mají obzvláštní vědecký význam, jsou důležité s hlediska klimatického, vodohospodářského nebo zdravotního a vedle toho mohou sloužit vzdělání našeho lidu, lze prohlásit za národní parky.
(2) Zachované typické krajinné oblasti s rozptýlenými význačnými přírodními výtvory lze prohlásit za chráněné krajinné oblasti.
(3) Menší plochy původní nebo lidskými zásahy málo dotčené přírody, důležité převážně s hledisek vědeckých nebo výzkumných, lze prohlásit za státní přírodní reservace.
§ 5.
Chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady a chráněné studijní plochy.
(1) Území menší rozlohy se vzácnými rostlinami nebo živočichy, nebo s jinými přírodními vzácnostmi lze prohlásit za chráněná naleziště.
(2) Parky a zahrady významné s hlediska vědeckého, historického nebo uměleckého lze prohlásit za chráněné parky a zahrady.
(3) Území, na kterých se dočasně zkoumají vlivy lidských zásahů, lze prohlásit za chráněné studijní plochy.
§ 6.
Chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky.
(1) Chráněnými přírodními výtvory jsou zejména krasové zjevy, skalní útvary, významné stromy a jejich skupiny.
(2) Chráněnými přírodními památkami jsou přírodní výtvory, které jsou dokladem vývoje společnosti.
§ 7.
Chráněné druhy živočichů, rostlin, nerostů a zkamenělin.
Za chráněné druhy organismů a přírodnin lze prohlásit zejména ty druhy živočichů, rostlin, nerostů a zkamenělin, které se vyskytují jen vzácně anebo jsou ve svém bytí ohroženy.
§ 8.
Vyhlášení ochrany.
(1) Národní parky zřizuje a jejich organisaci a podmínky ochrany stanoví vláda nařízením; podrobnosti upraví statuty,