Input:

30/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady), platné do 31.12.1971 Archiv

č. 30/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady), platné do 31.12.1971
[zrušeno č. 153/1971 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. června 1958,
kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci
(účetní zásady)
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 8 zákona č. 108/1951 Sb., o organizaci národohospodářské evidence:
DÍL PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Neustálým rozvojem socialistických výrobních sil a výrobních vztahů a rozšiřováním účasti pracujících na řízení hospodářství zvyšují se úkoly a význam účetní evidence. Účetní evidence je významným nástrojem v rukou pracujících pro zabezpečování neustálého rozvoje a zdokonalování výroby, zvyšování její efektivnosti, prohlubování socialistických vztahů ve výrobě a rozdělování a zvyšování účasti pracujících na řízení a kontrole hospodářských procesů. Správně organizovaná účetní evidence napomáhá zvyšovat a účinně využívat vlastní zdroje podniků a upevňovat jednotu zájmů jednotlivců a podniků se zájmy rozvoje celé společnosti.
(2) K plnění svých úkolů organizuje se účetní evidence jako obor národohospodářské evidence jednotně podle zásad stanovených tímto nařízením.
§ 2
Tímto nařízením se řídí:
a) organizace, které se při své činnosti řídí zásadami podnikového chozrasčotu (hospodářské organizace);
b) organizace, které jsou veškerými příjmy a výdaji zapojeny na státní rozpočet (rozpočtové organizace);
c) organizace, které jsou na státní rozpočet zapojeny pouze finančními vztahy (rozpočtové zvláštní organizace);
d) společenské organizace, jejichž hospodaření je součástí státního plánu rozvoje národního hospodářství nebo které dostávají příspěvky ze státního rozpočtu a jsou povinny prokázat jejich použití nebo připustit jeho kontrolu, jakož i účelová zařízení těchto organizací; ministerstvo financí určí přiměřeně k podmínkám a k povaze činnosti těchto organizací, v jakém rozsahu se na ně toto nařízení vztahuje;
e) další organizace, které budou určeny předpisy vydanými podle tohoto nařízení.
DÍL DRUHÝ
Úkoly a povinnost vedení účetní evidence. Její základní náležitosti
§ 3
(1) Úkolem účetní evidence je vyjadřovat hospodářské procesy uzavřenou soustavou vzájemně spjatých hodnotových, popřípadě také naturálních ukazatelů. Účetní evidence musí přitom poskytovat podklady pro řízení jednotlivých podniků, ostatních organizací a jejich složek i národního hospodářství vcelku, pro sledování a kontrolu průběhu plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu a pro jejich sestavování.
(2) Jako nástroj pro řízení a kontrolu v rukou řídících orgánů a všech pracujících musí účetní evidence zejména
a) umožňovat aktivní ovlivňování rozvoje výrobních sil a efektivnosti národního hospodářství uplatňováním zásady hospodárnosti a odkrýváním nevyužitých rezerv a přispívat tak k uplatňování zásad podnikového i vnitropodnikového chozrasčotu,
b) vytvářet podmínky pro stále širší účast pracujících při řízení a kontrole hospodářství, přispívat k prohlubování jejich socialistického uvědomění a k rozvoji socialistických metod práce,
c) sloužit k ochraně socialistického vlastnictví a k