Input:

214/1948 Sb., Zákon o sbírkách zákonů, platné do 31.12.1959 Archiv

č. 214/1948 Sb., Zákon o sbírkách zákonů, platné do 31.12.1959
[zrušeno č. 77/1959 Sb.]
ZÁKON
ze dne 21. července 1948
o sbírkách zákonů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Sbírka zákonů republiky Československé.
§ 1.
Ve “Sbírce zákonů republiky Československé“ (v dalším jen „Sbírka zákonů“), jejíž zkratka je „Sb.“, se vyhlašují:
a) zákony (§ 61, odst. 1 ústavy Československé republiky);
b) opatření předsednictva Národního shromáždění podle § 66, odst. 6 ústavy, dále usnesení Národního shromáždění, jimiž se tato opatření schvalují nebo jim schválení odpírá, jakož i vyhlášení o tom, že tato opatření pozbyla další platnosti (§ 66, odst. 8 ústavy);
c) vládní nařízení a nařízení ministrů;
d) obecně právní předpisy vydávané ministerstvy a jinými ústředními úřady a orgány, předepisuje-li zákon jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů nebo ve sbírkách, které Sbírka zákonů nahrazuje;
e) vyhlášky vlády a ministrů o sjednání mezinárodních smluv a dohod, o jejich ratifikaci nebo výpovědi nebo o jiných otázkách jich se týkajících, je-li jejich uvedení ve známost touto cestou nutné nebo účelné;
f) jiná obecná opatření presidenta republiky, Národního shromáždění, jeho předsednictva, vlády nebo ministrů, vyžaduje-li to zákon nebo povaha věci.
§ 2.
(1) Mezinárodní smlouvy a dohody, po případě jen jejich české nebo slovenské znění nebo jen jejich český nebo slovenský překlad, se vyhlašují, je-li jejich vyhlášení nutné nebo účelné, v příloze ke Sbírce zákonů, která tvoří její součást.
(2) V příloze ke Sbírce zákonů mohou být vyhlášeny také přílohy předpisů vyhlašovaných v této sbírce.
(3) V příloze ke Sbírce zákonů se konečně uveřejňuje též úřední české znění předpisů a opatření vyhlašovaných v této sbírce slovensky.
§ 3.
Sbírka zákonů vychází současně také ve vydání slovenském pod názvem „Sbierka zákonov republiky Československej“. V tomto vydání Sbírky zákonů se jednak uveřejňuje úřední slovenské znění předpisů a opatření vyhlašovaných ve Sbírce zákonů česky, jednak se v něm přetiskuje původní znění předpisů a opatření vyhlašovaných ve Sbírce zákonů slovensky.
§ 4.
(1) Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána; tento den platí za den vyhlášení.
(2) Jednotlivé předpisy a opatření, vyhlašované ve Sbírce zákonů, se opatřují běžnými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.
§ 5.
Pokud v předpisech nebo opatřeních samých ani jinde není stanoveno jinak, nastává jejich účinnost začátkem patnáctého dne po uplynutí dne jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů (§ 4, odst. 1). Platí, není-li v nich stanoveno jinak, na území celého státu.
§ 6.
Vzájemný časový poměr předpisů a opatření, zařazených do Sbírky zákonů, se řídí dnem vyhlášení (§ 4, odst. 1).
§ 7.
Redakce a administrace Sbírky zákonů přísluší ministerstvu vnitra.
§ 8.
(1) Tiskové chyby a nesprávnosti ve vnitřní úpravě Sbírky zákonů se opravují v této sbírce vyhláškou ministerstva vnitra.
(2) Při opravách tiskových chyb a nesprávnosti ve vnitřní úpravě Sbírky zákonů se má za to, že opravené znění bylo správně vyhlášeno od počátku.
ČÁST II.
Sbírka zákonů