Input:

152/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, platné do 30.12.1992 Archiv

č. 152/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, platné do 30.12.1992
[zrušeno č. 4/1993 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. června 1946,
jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, toto:
§ 1.
(1) Zřizuje se Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova o třech stupních jako vojenské vyznamenání pro velitele jednotek československé nebo některé spojenecké armády, kteří vedouce své jednotky v bojích druhé světové války k vítězství, přispěli k osvobození Československé republiky.
(2) Bližší ustanovení o tomto řádu obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany, a to pokud jde o udělování řádu cizincům, v dohodě s ministrem zahraničních věcí.
 
Fierlinger v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Stránský v. r.
Široký v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.
 
STANOVY
Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova.
Čl. 1.
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova se zřizuje se souhlasem presidenta republiky nařízením československé vlády jako vojenské vyznamenání pro velitele jednotek československé nebo některé spojenecké armády, kteří vedouce své jednotky v bojích druhé světové války k vítězství, přispěli k osvobození Československé republiky zejména tím, že projevili:
a) osobní statečnost, která měla vynikající vliv na splnění daného bojového úkolu jednotky vlastní, sousední nebo jednotky vyšší nebo
b) vynikající bojovou činnost při plnění povinností velitele jednotky.
Čl. 2.
(1) Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova má tři stupně a to:
a) I. stupeň: zlatou hvězdu Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,
b) II. stupeň: stříbrnou hvězdu Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,
c) III. stupeň: medaili Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova.
(2) I. stupeň se uděluje zpravidla velitelům vyšších jednotek, jejich zástupcům a náčelníkům štábu armády.
(3) II. stupeň se uděluje zpravidla náčelníkům štábu sboru, divise a velitelům