Input:

148/1948 Sb., Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou Garance

č. 148/1948 Sb., Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou
DOHODA
o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
JMÉNEM
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
LIDOVÉ REPUBLIKY BULHARSKÉ
BYLA SJEDNÁNA TATO DOHODA:
DOHODA
o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a lidovou republikou Bulharskou.
Vláda republiky Československé a vláda Lidové republiky Bulharské, přejíce si uzavříti dohodu, která by v duchu praktické slovanské vzájemnosti v obou státech usnadňovala přátelskou spolupráci a vzájemné poznání na poli vědeckém, školském, osvětovém, uměleckém, tělovýchovném a odborovém, jmenovaly k tomu cíli plnomocníky, kteří se shodli o tomto:
Čl. 1.
Každá smluvní strana se co nejvíce vynasnaží, aby zajistila na universitách i na jiných ústavech pro vyšší vzdělání zřízení profesorských stolic a lektorátů pro jazyk, literaturu, dějepis, zeměpis a nauky technické a hospodářské, příp. i jiné předměty, týkající se poznání druhé smluvní strany.
Čl. 2
Každá smluvní strana může zřizovat na území druhé smluvní strany kulturní ústavy pod podmínkou, že budou zachovány obecné zákonné předpisy o zřizování takových ústavů, platné na tomto území. Těmito ústavy se rozumějí badatelské a vědecké ústavy, školy, trvalé výstavy, knihovny a archivy, určené pro studie v oborech, kterých se týká tato dohoda.
Čl. 3
Smluvní strany budou podporovati výměnu učitelů vysokých škol všech stupňů a typů, výměnu osvětových pracovníků, novinářů, studentů, žáků a zástupců jiných povolání z oboru vědy, kultury a umění.
Čl. 4
Smluvní strany poskytnou příslušníkům obou států v rámci daných možností příležitost k studiu, odbornému vzdělání a praksi na učilištích všeho druhu.
Smluvní strany uzavřou zvláštní úmluvu o vzájemném uznání platnosti vysvědčení pro přijetí do vyšších učilišť, o uznání semestrů a let studia pro připuštění ke zkouškám a rovněž o uznání práva na akademické tituly.
Smluvní strany si budou sdělovat, podle kterých zásad budou uznávány diplomy, vydané vysokými školami druhé strany, pro výkon povolání.
Čl. 5.
Smluvní strany budou poskytovati stipendia takovým způsobem, aby umožnily příslušníkům obou zemí studovati, odborně se školiti nebo badatelsky pracovati na území druhé smluvní strany, při čemž počet stipendistů se určí podle volného rozhodnutí smluvních stran.
Čl. 6
Smluvní strany budou usnadňovati spolupráci mezi učenými společnostmi, kulturními, osvětovými, tělovýchovnými a odborovými organisacemi svých zemí, jakož i mezi organisacemi mládeže a spolky při vzájemném provádění jejich kulturní činnosti.
Smluvní strany zajistí v tomto smyslu vědeckým a jiným pracovníkům druhé strany svobodu vědeckého bádání v knihovnách, archivech, museích, technických ústavech, v terénu atd., zachovávajíce všeobecně platné zákonné předpisy příslušné země.
Smluvní strany budou spolupracovati, aby odstranily neblahé důsledky protislovanské a fašistické propagandy ve vědě, kultuře a umění.
Čl. 7.
Každá smluvní strana bude podporovati