Input:

113/1953 Sb., Vládní nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 113/1953 Sb., Vládní nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních, platné do 31.12.1956
[zrušeno č. 23/1957 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. prosince 1953
o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Ke zvýšení iniciativy a odpovědnosti ředitelů hospodářských organisací:
a) národních podniků silniční dopravy,
b) národních podniků vodní dopravy,
c) hlavní správy civilního letectví Československé republiky - Československých aerolinií (ČSA) a
d) samostatných dopravních podniků komunálního hospodářství provozujících hromadnou dopravu osob,

a k podnícení hmotného zájmu zaměstnanců na plnění plánu, může být v těchto organisacích (dále jen „podniky“) zřízen ředitelský fond (dále jen „fond“).
(2) Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s věcně příslušným ministrem a po slyšení jednotné odborové organisace určil jednotlivé podniky, v nichž a od které doby se fond zřizuje.
§ 2.
(1) Do fondu plyne podíl na plánovaném zisku, nebo jde-li o podnik, kde není zisk plánován nebo kde je plánována ztráta, podíl z plánované úspory dosažené snížením vlastních nákladů, ve výši 1,5 %.
(2) Překročí-li podnik plán zisku nebo plán snížení vlastních nákladů, převádí se do fondu navíc podíl z úhrnného nadplánového zisku nebo z nadplánové úspory, dosažené snížením vlastních nákladů, a to ve výši 25 %. Při určení výše nadplánového zisku nebo nadplánové úspory, dosažené snížením vlastních nákladů, se do tohoto zisku nebo úspory nezapočítávají ty částky, které vyplynuly z příčin, jež nezávisí na vlastní činnosti podniku.
(3) Fond obdrží také odměnu z nadplánových odvodů vlastních oběžných prostředků (obratových fondů) ve výši a za podmínek, které stanoví ministr financí zvláštními směrnicemi.
(4) Celkový roční úhrnný podíl plynoucí do fondu nesmí překročit 5 % ročního mzdového fondu pracovníků podniku v hlavní (dopravní) činnosti, přepočteného v poměru ke skutečnému plnění plánu přepravy.
(5) Podmínkou pro poskytnutí podílu jest, že podnik plní nebo překračuje plán přepravy ve stanovených ukazatelích, plán snížený vlastních