Input:

106/1953 Sb., Zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 106/1953 Sb., Zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 41/1964 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1953
o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účel zákona.
Účelem zákona je umožnit a zajistit v rámci státního plánu rozvoje národního hospodářství stálé zlepšování bytových podmínek pracujících a finančně zajistit bytovou výstavbu a řádné hospodaření s bytovým majetkem. V souladu s potřebami budování socialistického hospodářství zajišťuje stát výstavbu vhodných a zdravých bytů pro pracující. Stát též podporuje individuální výstavbu rodinných domků pro vlastní bydlení pracujících.
ČÁST I.
O bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku.
§ 2.
Bytový majetek.
Bytovým majetkem podle tohoto zákona jsou nemovitosti sloužící výhradně nebo převážně bytovým účelům, jakož i jejich součásti a příslušenství.
§ 3.
Bytová výstavba.
(1) Bytovou výstavbu ve svých obvodech organisují národní výbory.
(2) Bytovou výstavbu provádějí socialistické právnické osoby, zejména národní podniky a podniky místního průmyslu a komunálního hospodářství, pro ubytování svých zaměstnanců; národní výbory pak a bytová družstva také pro ubytování ostatních pracujících. Bytovou výstavbu mohou provádět též ústřední úřady a jiné orgány státní správy.
(3) Výstavbu rodinných domků pro vlastní bydlení mohou provádět též jednotlivci; při výstavbě těchto domků poskytuje stát pracujícím pomoc.
§ 4.
Hospodaření s bytovým majetkem.
(1) Správci národního bytového majetku, jakož i vlastníci (poživatelé) ostatního bytového majetku jsou povinni hospodařit s ním s péčí řádného hospodáře, zejména včas zajišťovat a provádět generální a běžné opravy.
(2) Pokud není stanoveno jinak, hospodaří socialistické právnické osoby a státní orgány s národním bytovým majetkem podle předpisů, které pro ně platí při hospodaření s ostatním národním majetkem.
§ 5.
Odpovědnost.
(1) Jednotliví ministři a vedoucí ústředních úřadů odpovídají v oboru své působnosti za bytovou výstavbu a za hospodaření s národním bytovým majetkem.
(2) Ministr místního hospodářství a národní výbory odpovídají za bytovou výstavbu a za hospodaření s bytovým majetkem, který patří k bytovému hospodářství národních výborů.
(3) Ministr místního hospodářství a národní výbory odpovídají dále za dozor na bytovou výstavbu socialistických právnických osob, jejichž majetek není ve státním vlastnictví, a na výstavbu bytového majetku osobního, jakož i za dozor na hospodaření s ním a na hospodaření s bytovým majetkem soukromým; dále odpovídají za dozor při zajišťování a provádění běžných a generálních oprav u veškerého bytového majetku.
Bytové hospodářství národních výborů; zřízení místních bytových správ.
§ 6.
(1) K bytovému hospodářství národního výboru patří bytový majetek, který byl podle předpisů o tom platných svěřen národnímu výboru nebo jím převzat do správy.
(2) Národní výbory zruší bytové komunální podniky a převezmou správu jejich bytového majetku. Rovněž převezmou