Input:

č. 87/1951 Sb. rozh. obč., Garance

č. 87/1951 Sb. rozh. obč.
Zákonem č. 94/1950 Sb., o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti, nebylo vlastníku domu odňato oprávnení domáhat se u soudu privolení k výpovědi vojenské osoby nebo příslušníka SNB. Hospodaření s vojenskými byty a byty SNB bylo však tímto zákonem zásadně přeneseno na vojenskou správu a příslušné orgány SNB.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 18. prosince 1950, R IX 278/50.)
Navrhovatel, jemuž byl jako účastníku odboje přidělen z konfiskátu rodinný domek, domáhal se povolení k výpovědi člena SNB z bytu v tomto domě z důvodu, že je nucen se svou rodinou se do přiděleného domku nastěhovat, ježto mu jako přídělci domku bylo uloženo, aby vyklidil dosavadní byt.
Okresní soud civilní v Brně svolil k výpovědi z důvodu tehdy platného § 1 odst. 1 zákona o ochraně nájemníků (nyní § 385 o. s. ř. a § 4 nař. č. 179/1950 Sb.).
Krajský soud nevyhověl rekursu vypovídaného. Ve svém rozhodnutí zabýval se krajský soud i otázkou, zda a do jaké míry byl vlastník domu omezen ve svých disposičních právech s bytem zákonem č. 94/1950 Sb., o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti, pokud v těchto právech není omezen už zákonem č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, a k této otázce uvedl
v odůvodnění:
Třeba