Input:

R 67/1955; Garance

č. 67/1955 Sb. rozh. obč.
Ide o rodinné domčeky v osobnom vlastníctve manželov, ak manželia majú v spoluvlastníctve dve také stavby, ktoré ináč majú povahu rodinných domčekov.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 8. apríla 1955, Cz 61/55.)
Navrhovatelia sa domáhali privolenia k výpovedi z bytu v ich dome, v ktorom bývajú odporcovia, na základe § 1 písm. f) nar. č. 179/1950 Zb. o dôležitých dôvodoch na výpoveď chránených nájmov alebo na ich zrušenie bez výpovede. Dom, o ktorý ide, označovali ako rodinný domček. Odporcom ponúkali svoj doterajší byt v dome, ktorý je podľa nich taktiež ich rodinným domčekom. Odporcovia s výpoveďou nesúhlasili.
Ľudový súd v Košiciach privolil k výpovedi s odôvodnením, že ide o prípad § 1 písm. f) nar. č. 179/1950 Sb., pretože sa navrhovatelia chcú nasťahovať do svojho rodinného domčeka a všeobecný záujem nevyžaduje, aby nájomný pomer ostal zachovaný. Pritom ľudový súd zistil, že navrhovatelia majú síce v obci dva domy, ale oba majú povahu rodinných domčekov.
Krajský súd v Košiciach na odvolanie odporcov zmenil rozsudok ľudového súdu, návrh na privolenie k výpovedi zamietol a navrhovateľov zaviazal na zaplatenie odvolacích trov odporcom. V odôvodnení svojho rozsudku krajský súd uviedol, že navrhovatelia, ktorí sú manželia, majú vo vlastníctve dva domy, z ktorých jeden, a to ten, v ktorom bývajú, určili si tým pre svoje bývanie. Preto je len tento dom ich osobným vlastníctvom a môže byť z hľadiska § 1 písm. f) nar. č. 179/1950 Zb. pokladaný za rodinný domček, kdežto dom, do ktorého sa