Input:

R 42/1957; Garance

č. 42/1957 Sb. rozh. obč.
Došlo-li ke změně návrhu podle § 72 o. s. ř. tak, že místo původního nároku z kupní smlouvy je uplatněn nárok jiný (ze smlouvy nájemní), je s hlediska promlčení podle § 97 obč. zák. tento nový nárok uplatněn teprve dnem, kdy došlo ke změně návrhu, i když žádost žalobní sama zůstala nezměněna.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 24. července 1956, 17 Co 365/56.)
Lidový soud v Berouně zamítl žalobu na zaplacení nájemného z důvodu promlčení (§§ 86, 90 obč. zák). V odůvodnění uvedl, že nárok na zaplacení zažalované pohledávky byl uplatněn teprve dne 26. března 1956, kdežto promlčecí lhůta uplynula již vzhledem k ustanovení § 1 odst. 2 zák. č. 101/1953 Sb., o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek, dnem 31. prosince 1955.
Žalobce navrhl v odvolání zrušení rozsudku a vrácení věci soudu prvé stolice k doplnění a opětnému rozhodnutí. Dovozuje v odvolání, že promlčení nenastalo, neboť žaloba byla podána před projitím promlčecí lhůty a tu okolnost, že zažalovanou částku 1245 Kčs požadoval původně jako kupní cenu za inventář, který žalovaný převzal, a že teprve po 31. prosinci 1955, dne 26. března 1956, opravil své žalobní tvrzení tak, že zažalovanou částku požaduje jako nájemné z pozemků, nepovažuje za změnu žaloby podle § 72 o. s. ř., ježto žalobní žádost na zaplacení částky 1245 Kčs zůstala nezměněna.
Krajský soud odvolání žalobce nevyhověl a rozsudek lidového soudu potvrdil.
Odůvodnění:
Názor odvolání, že změnou návrhu ve smyslu § 72 o. s. ř. je jen změna žalobní prosby, správně změna požadovaného rozsudečného výroku, není ve shodě se zákonem a naopak je v rozporu jak s míněním nauky (viz Učebnici občanského práva procesního, str. 141), tak i praxe. Výraz „návrh“ v § 72 o. s. ř. nabývá zvláštního významu pro návrhy na zahájení řízení podle hlavy jedenácté části druhé občanského soudního řádu a má na mysli především změny žaloby. Je nepochybné, že vedle sebe mohou obstát dvě žaloby se stejnou žalobní prosbou, jestliže důvodem jedné žaloby je kupní smlouva, důvodem druhé žaloby smlouva nájemní, i když účastníci v obou řízeních jsou totožní. Pro současné nebo postupné projednání obou podobných žalob