Input:

R 39/1953 (tr.); Garance

č. 39/1953 Sb. rozh. tr.
Vezme-li pachatel do zástavy z nedbalosti věc získanou trestným činem spáchaným jinou osobou, převedl tím takovou věc na sebe ve smyslu § 251 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 2. července 1952, 4 Tk 165/52.)
Okresní soud v Rumburku odsoudil obviněného pro trestnýčin podílnictví podle § 251 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v hojtinci od neznámého muže na sebe převedl za 1000 Kčs tři metry pánské šatovky, kterou uvedený muž, provozující bez příslušného povolení krejčovskou živnost, zpronevěřil svému zákazníku. Okresní soud měl za zjištěno, že obviněný látku koupil.
Krajský soud odvolání obviněného zamítl.
Z odůvodnění:
Obviněný v odůvodnění svého odvolání namítá, že látku, o kterou se jedná, nekoupil, nýbrž že ji vzal pouze do zástavy proti půjčce 1000 Kčs.
Tato námitka neobstojí.
Ustanovení § 251 tr. zák. stíhá nedbalost pachatele, který na scba nebo na někoho jiného převede věc, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou. Odvolání se zřejmě domnívá, že pod pojem „převedení“ věci spadá pouze její úplatné nabytí koupí, úmyslem zákonodárce však zřejmě bylo, aby tímto ustanovením byla postižena veškerá jednání, jimiž někdo na sebe nebo na někoho jiného převede z nedbalosti věc získanou trestným činem spáchaným jinou osobou.
Výklad, zužující pojem „převede“ jen na některé