Input:

R 3/1957; Garance

č. 3/1957 Sb. rozh. obč.
K platnosti závěti podle § 543 obč. zák. se nevyžaduje součinnosti pisatele. Ustanovení § 547 obč. zák., že pisatelem nesmí být dědic nebo osoba jemu blízká, platí jen tam, kde je součinnosti pisatele třeba, tedy nikoli při zřízení závěti podle § 543 obč. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uh. Hradišti z 1. listopadu 1955, 4 Co 813/55.)
Zústavitelka učinila dne 6. ledna 1955 písemné poslední pořízení, kterým ustanovila žalovaného dědicem svého veškerého nemovitého i movitého majetku. Žalobce se domáhá zjištění, že toto poslední pořízení není platné a že žalovaný má vydat všechny věci patřící do dědictví, příp. nahradit jejich hodnotu.
Lidový soud v Uh. Brodě vyhověl žalobě. Zjistil, že sice při sepsání závěti byly splněny všechny zákonné náležitosti podle § 543 obč. zák., má ale za to, že závěť je přesto neplatná podle § 547 obč. zák. proto, že její pisatelkou byla manželka dědice, žalovaného.
Krajský soud vyhověl odvolání žalovaného a žalobu zamítl. K otázce, o kterou jde, uvedl
v odůvodnění:
Závěr lidového soudu, že k platnosti posledního pořízení zůstavitelky nebylo potřebí zachovat náležitosti podle § 544 obč. zák. a že postačilo, když bylo postupováno podle § 543 obč. zák. je správný. Lidový soud také správně a ve shodě se zjištěnými skutečnostmi dospěl k závěru, že náležitosti závěti podle § 543 obč. zák. byly zachovány. Z jeho zjištění plyne, že zústavitelka přede dvěma současně přítomnými svědky, kteří k tomuto účelu byli výslovně požádáni, listinu s její poslední vůlí vlastní rukou podepsala a také výslovně prohlásila, že listina obsahuje její poslední vůli. Zejména nutno souhlasit s tím, že zákon nepožaduje, aby při výslovném prohlášení o shodě obsahu listiny s poslední vůlí pořizovatelky bylo použito slova zákona. Stačí, je-li z jejího projevu nepochybně tato skutečnost zřejmá. Proto nutno posuzovat prokázané výroky zůstavitelky, které pronesla po tom, když si listinu přečetla a pak znovu, když ji podepsala, totiž, že je to tak správné, že je to dobré, že si to tak přála, za výslovné prohlášení ve smyslu tohoto zákonného ustanovení. Z jejich obsahu nic jiného neplyne ani nelze dovodit jakoukoli pochybnost o tom, že jimi projevila zřetelně a jasně, že podepsaná listina obsahuje její poslední vůli. Platnosti závěti nepřekáží zde však ani ustanovení § 547 obč. zák., podle něhož závětí povolaný dědic a osoby jemu blízké nemohou při zřízení závěti působit jako úřední osoby, svědci, pisatelé, tlumočníci nebo předčitatelé. K platnosti posledního pořízení podle § 543 obč. zák. se nepožaduje totiž