Input:

č. 154/1950 Sb. rozh. obč., Garance

č. 154/1950 Sb. rozh. obč.
I když byl v žalobě do výměru Ústřední národní pojišťovny žalobcem uplatněn nárok v nepřiměřené výši, má žalobce při částečném úspěchu zpravidla nárok na náhradu celých nákladů sporu.
Soud může ve věcech národního pojištění přiznat na nákladech právního zastoupení jen částky nezbytně nutné.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 16. listopadu 1949, R I 108/49n.)
Žalobkyně si odhadla vysoko svůj úrazový důchod, takže po znaleckém posudku zvítězila jen zčásti.
Krajský soud v Liberci přiznal žalobkyni nárok na náhradu nákladů sporu včetně nákladů právního zastoupení, které stanovil částkou 500 Kčs. Žalovaná Ústřední národní pojišťovna se domáhala rekursem vzájemného zrušení nákladů sporu, po případě aspoň snížení nákladů právního zastoupení.
Nejvyšší soud vyhověl částečně rekursu žalované a náklady právního zastoupení žalobkyně snížil na 250 Kčs.
Z důvodů:
Pro řízení o žalobách ve věcech národního pojištění platí podle § 52 odst. 1 zák. č. 319/1948 Sb. předpisy o soudním řízení sporném, tedy i ustanovení §§ 40–55 c. ř. s. o nákladech sporu. V souzené věci žalobkyně částečně zvítězila, při čemž výše jejího nároku závisela na vyšetření znalci, po případě na soudcovském uvážení. V takovém případě má strana podle § 43 odst. 2 c. ř. s. nárok na