Input:

č. 86/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 86/1956 Sb. rozh. tr.
Ani skutočnosť, že vedúca predajne socialistického obchodu sa dávala v predajni hoci aj neoprávnene zastupovať osobami, ktoré nie sú zamestnané v predajni, ani skutočnosť, že tovar poskytovala na úver, nestačí sama osebe pre záver o zavinení vedúcej predajne na vzniknutom manku.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 17. augusta 1956, 2 Tz 144/56.)
Ľudový súd v Šahách uznal obvinenú vedúcu predajne ľudového družstva „Jednota“ vinnou trestným činom rozkrádania majetku ľudového družstva podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák. Svoje rozhodnutie ľudový súd odôvodnil tým, že obvinená predávala tovar na úver a že sa dávala v predajni zastupovať svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí neboli dokonale zoznámení s cenami tovaru, čím obvinená spôsobila v predajni manko vo výške 13.290,97 Kčs. Tento skutok podľa záveru ľudového súdu naplňuje skutkovú podstatu trestného činu rozkrádania majetku ľudového družstva podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák., lebo obvinená ako vedúca predajne musela vedieť, že nesmie sa dať nikým zastupovať a že s tovarom nemôže voľne disponovať, najmä ale, že nesmie dávať tovar na úver. Keďže napriek tomu sama doznala, že takto nesprávne konala a postupovala a že u nej vzniklo manko, hoci aj nie v sume uvedenej v obžalobe, treba z toho usudzovať, že obvinená bola uzrozumená s výsledkom trestného činu uvedeným v zákone, z ktorého je obviňovaná. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok ľudového súdu a tomuto súdu uložil, aby o veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
V sťažnosti pre porušenie zákona generálny prokurátor uvádza, že bol zákon porušený v § 2 ods. 3 tr. por. v neprospech obvinenej, lebo z púhej skutočnosti, že obvinená nechala sa zastupovať a že predávala na úver, nemožno samo osebe dovodzovať, že obvinená úmyselne spôsobila manko v predajni, kde bola vedúca, najmä keď ľudový súd nič iné nezistil.
Sťažnosť pre porušenie zákona je dôvodná.
Skutočnosť, že obvinená sa dávala zastupovať v predajni, nepreukazuje ešte, že obvinená úmyselne nakladala s vecami