Input:

č. 4572/2024 Sb. NSS, Volby do Poslanecké sněmovny: osobní volební kampaň; povinnost uvést informace o zadavateli a zpracovateli Garance

č. 4572/2024 Sb. NSS
Volby do Poslanecké sněmovny: osobní volební kampaň; povinnost uvést informace o zadavateli a zpracovateli
k § 16 odst. 1 a odst. 6 větě první zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění účinném od 1. 1. 2017 (v textu jen „volební zákon“)
I. Je-li v období volební kampaně propagován kandidát politické strany nebo hnutí způsobem, který je obvykle poskytován za úplatu, tak, že jsou vychvalovány jeho osobní vlastnosti a zkušenosti, jedná se zpravidla o volební kampaň podle § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, i když tato propagace není výslovně spojena s politickou stranou či hnutím (tzv. osobní kampaň). Výjimku budou představovat pouze ty případy, kdy je zcela evidentní, že se s ohledem na konkrétní okolnosti dané věci nejedná o cílenou propagaci tohoto kandidáta.
II. Povinnost uvést informace o zadavateli a zpracovateli podle § 16 odst. 6 věty první zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, dopadá na všechny účastníky volební kampaně, tedy i na kandidáta politického hnutí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2023, čj. Ars 2/2023-45)
Prejudikatura: č. 2833/2013 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 124/2023 Sb.
Věc: Mgr. René Novotný proti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí o spáchání přestupku, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 3. 2022 uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku podle § 16g odst. 1 písm. c) volebního zákona. Žalobce se měl přestupku dopustit tím, že v rozporu s § 16 odst. 6 větou první volebního zákona nezajistil, aby propagace v podobě plakátů, které ho zobrazovaly jako kandidáta do Poslanecké sněmovny za politické hnutí ANO 2011 a které byly od začátku září 2021 do skončení volební kampaně umístěny na velkoplošných zařízeních (billboardech) na území města Brna v počtu 33 kusů, obsahovala informaci o zadavateli a zpracovateli. Žalovaný uložil žalobci pokutu ve výši 15 000 Kč.
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Brně, který ji však rozsudkem ze dne 17. 1. 2023, čj. 22 A 30/2022-62, zamítl.
Krajský soud se zabýval mimo jiné tím, zda žalobcovy billboardy představovaly volební kampaň podle § 16 odst. 1 volebního zákona. Bylo nesporné, že žalobce byl kandidátem kandidujícího politického hnutí, že za umístění billboardů byla poskytnuta úplata a že billboardy byly použity v době volební kampaně. Žalobce na nich byl vyobrazen spolu s hesly, která působila jako politická proklamace a propagace jeho dosavadních zásluh, nikoliv jako propagace sportu nebo návratu dětí ke sportu. Billboard byl proveden v barvách typických pro propagaci hnutí ANO 2011. U čísla 20 byl vyobrazen symbol fajfky. Žalobce měl číslo 20 na kandidátní listině. Symbol fajfky proto bylo možné vyložit jako symbol preferenčního hlasu. I pokud bylo cílem kampaně rozšířit povědomí o jeho činnosti na Magistrátu města Brna a propagovat ho na pozici předsedy krasobruslařského svazu, šlo o propagaci jeho