Input:

R 65/1958; Garance

č. 65/1958 Sb. rozh. obč.
Příkaz k vyklizení vydaný výkonným orgánem místního národního výboru a potvrzený podle § 43 odst. 3 zák. č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, soudem, je exekučním titulem podle § 428 odst. 2 písm. i) o. s. ř.
Modifikace ustanovení § 556 o. s. ř. v případech, že příkaz k vyklizení bytu vydaný z důvodů uvedených v §§ 60, 61 zák. o hospodářem s byty má být proveden soudní exekucí.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 29. července 1957, 8 Co 119/57.)
Lidový soud v Novém Bydžově povolil na návrh místního národního výboru podle příkazu k vyklizení vydaného výkonným orgánem národního výboru podle § 51 odst. 1 zák. č. 67/1956 Sb. a potvrzeného soudem podle § 43 cit. zák. výkon exekuce nuceným vyklizením bytu, aniž by požadoval, aby vymáhající věřitel předložil potvrzení národního výboru ve smyslu § 556 o. s. ř.
Krajský soud stížnosti povinného nevyhověl.
Odůvodnění:
Proti usnesení lidového soudu, kterým bylo povoleno nucené vyklizení a dán příkaz k výkonu nuceného vyklizení, podala si stížnost povinná strana a vytýkala, že nařízení výkonu nepředcházelo pravomocné povolení exekuce a že podle § 556 odst. 1 o. s. ř. neprokázala vymáhající strana potvrzením místního národního výboru, že pro povinnou je zajištěn náhradní byt.
Stěžovatelka se mýlí, domnívá-li se, že v souzené věci je třeba, aby k nařízení výkonu exekuce bylo předloženo potvrzení místního národního výboru ve smyslu § 556 o .s. ř. Zákon o hospodaření s byty nemá zvláštního ustanovení o provedení příkazu k vyklizení soudní exekucí, platí tu tedy obecné předpisy. Pro soudní exekuci je příkaz k vyklizení vydaný výkonným orgánem národního národního výboru a potvrzený soudem exekučním titulem podle § 428 odst. 2 písm. i) o. s. ř., neboť jde o jiné než v předchozích bodech uvedené vykonatelné rozhodnutí, prohlášené zákonem, zde ustanovením § 44 odst. 2 správního řádu (vládní nařízení č. 20/ 1955 Sb.) za vykonatelné soudní exekucí.
Tím, že příkaz k vyklizení vydaný výkonným orgánem místního národního výboru byl