Input:

45/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení (The Organisation for Joint Armament Cooperation) (Organisation Conjointe de Coopération en matiere ďArmement - OCCAR) o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací Garance

č. 45/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení (The Organisation for Joint Armament Cooperation) (Organisation Conjointe de Coopération en matiere ďArmement - OCCAR) o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. března 2023 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení (The Organisation for Joint Armament Cooperation) (Organisation Conjointe de Cooperation en matiere ďArmement - OCCAR) o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Dohoda vstoupí v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. ledna 2024.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
ORGANIZACÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZBROJENÍ
(THE ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT COOPERATION)
(ORGANISATION CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE D‘ARMEMENT - OCCAR)
O VÝMĚNĚ
A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ
UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

ČESKÁ REPUBLIKA a ORGANIZACE PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZBROJENÍ (ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT COOPERATION (ORGANISATION CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE D‘ARMEMENT - OCCAR), dále jen „Strany“,
přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměňovaných mezi vládou České republiky a kontraktory sídlícími v České republice, účastnickými státy programu OCCAR a kontraktory se sídlem v těchto státech a OCCAR,
při vzájemném respektu k národním zájmům a bezpečnosti
se dohodly na následujícím:
ČLÁNEK 1
ROZSAH DOHODY
1. Cílem této Dohody je zajistit ochranu utajovaných informací vyměňovaných nebo vytvářených v průběhu spolupráce mezi Stranami a/nebo kontraktory.
2. Tato Dohoda se bude uplatňovat v jakékoliv spolupráci mezi Stranami a/nebo kontraktory, která zahrnuje utajované informace.
ČLÁNEK 2
VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Dohody:
Utajovaná informace“ znamená každou informaci, bez ohledu na její formu, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy některé Strany vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto určena a označena.
Utajovaná smlouva“ je smlouva, která obsahuje, zahrnuje, vytváří, využívá nebo poskytuje přístup k utajovaným informacím.
Poskytující strana“ je Strana, včetně kontraktorů, která poskytne utajovanou informaci.
Přijímající strana“ je Strana, včetně kontraktorů, která přijme utajovanou informaci.
Třetí strana“ je jakýkoliv stát nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Dohody.
Kontraktor“ je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, oprávněná sjednávat a uzavírat utajované smlouvy. Kontraktor může poskytovat nebo vytvářet utajované informace, jejichž vlastníkem je Strana Dohody.
Osvědčení fyzické osoby“ je rozhodnutí Národního bezpečnostního