Input:

394/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb. Garance

č. 394/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) Kříž bezpečnosti státu,“.

Dosavadní písmena a) až j) se označují jako písmena b) až k).
2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
㤠1a
Kříž bezpečnosti státu
(1) Kříž bezpečnosti státu se uděluje fyzické osobě, která
a) projevila mimořádnou osobní odvahu nebo mimořádnou osobní iniciativu při zajišťování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel,
b) dosáhla vynikajících výsledků při