Input:

R 34/2024; Insolvenční řízení. Oceňování majetku. Oddlužení (povolení, schválení). Zpeněžování Garance

č. 34/2024 Sb. rozh.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2023, sen. zn. 29 NSČR 35/2021, ECLI:CZ:NS:2023:29.NSCR.35.2021.3
Je věcí insolvenčního správce, zda jako podklad ke zpracování zprávy pro oddlužení využije znalecký posudek o ocenění nemovitých věcí, vyhotovený pro účely exekučního řízení, v němž je dlužník povinným. Pro tyto účely přihlédne insolvenční správce zejména k tomu, k jakému datu byly nemovité věci oceněny ve znaleckém posudku.
Znalecký posudek, který je insolvenční správce ve smyslu ustanovení 398a odst. 2 insolvenčního zákona povinen připojit ke zprávě pro oddlužení, je-li v majetkové podstatě nemovitá věc, nemusí splňovat náležitosti vyžadované ustanovením § 127a o. s. ř.
Ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) se nevztahuje na rozhodnutí insolvenčního soudu podle ustanovení § 398 odst. 3 a 6 insolvenčního zákona o vydání majetku insolvenčnímu správci ke zpeněžení.
 
Soud:
Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:
26.04.2023
Spisová značka:
29 NSČR 35/2021
Číslo rozhodnutí:
34
Rok:
2024
Sešit:
3
Typ rozhodnutí:
Usnesení
Heslo:
Insolvenční řízení, Oceňování majetku, Oddlužení (povolení, schválení), Zpeněžování
Předpisy:
§ 1 nařízení vlády č. 189/2019 Sb.
 
§ 2 nařízení vlády č. 189/2019 Sb.
 
§ 205 odst. 1 IZ
 
§ 398 odst. 1 IZ
 
§ 398 odst. 3 IZ
 
§ 398 odst. 6 IZ
 
§ 398a odst. 2 IZ
 
§ 43 odst. 3 IZ
Druh:
Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí
Nejvyšší soud odmítl dovolání dlužníka v rozsahu, v němž směřovalo proti té části výroku usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 2. 2021, kterou odvolací soud odmítl odvolání dlužníka proti bodu X. výroku usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2020, ve znění jeho usnesení ze dne 10. 5. 2021, ve zbývající části dovolání zamítl.
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Usnesením ze dne 10. 12. 2020, ve znění usnesení ze dne 10. 5. 2021, Krajský soud v Praze (dále též jen „insolvenční soud“) mimo jiné:
[1] Rozhodl, že dlužník (Z. Š.) je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení (bod I. výroku).
[2] Schválil zprávu o přezkumu ze dne 16. 10. 2020 (bod II. výroku).
[3] Schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (bod III. výroku).
[4] Uložil dlužníku, aby insolvenční správkyni vydal ke zpeněžení specifikované nemovité věci (bod VI. písm. c/ ii. výroku).
[5] Vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správkyně prodala mimo dražbu věci uvedené v bodu VI. písm. b/ ii. výroku (bod X. výroku).
2. Vzhledem k tomu, že v záhlaví tohoto rozhodnutí je insolvenční řízení označeno spisovou značkou s číslem „82“ a jako součást označení rozhodnutí insolvenčního soudu užívá spisovou značku s číslem „70“, Nejvyšší soud již na tomto místě uvádí, že co do střídání čísel „70“ a „82“ nejde o chyby v psaní, nýbrž o projev skutečnosti, že věc vyřizovaná původně v soudním oddělení č. 70 se nyní vyřizuje v soudním oddělení č. 82.
3. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodu VI. písm. c/ ii. výroku; odvolání proti bodu X. výroku odmítl.
4. Odvolací soud –