Input:

R 294/1950; Garance

č. 294/1950 Sb. rozh. obč.
Při ústavním ošetřování, pod které spadá i ošetřování v lázních, je při nutnosti této léčby vyloučen nárok na denní nemocenské.
Místo něho je Ústřední národní pojišťovna povinna poskytnout rodinným příslušníkům pojištěnce podporu ve výši nemocenského.
Započítatelnost účasti na zvláštní léčebné péči do dovolené je otázkou skutkovou, jejíž řešení závisí na tom, zda je zaměstnanec práce schopný či nikoliv.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 25. ledna 1950, Cpo XI 60/49.)
Výměrem z 6. července 1949 přiznala okresní nemocenská pojišťovna žalobci lázeňskou léčbu jako vhodnou, žalobce podal proti výměru žalobu, jíž se domáhal přiznání lázeňského léčení jako nutného a výplaty denního nemocenského po dobu této léčby. Žalovaná strana namítala, že choroba žalobcova není takového rázu, aby byly splněny podmínky indikace nutné podle čl. 35 odst. 1 léčebného řádu, vydaného podle usnesení správní komise Ústřední národní pojišťovny ze 17. září 1948 a uveřejněného v roč. I, č. 7 Věstníku Ústřední národní pojišťovny. Dále namítala, že při vhodné indikaci, která jde na účet řádné dovolené, má žalobce nárok na plat, takže tu není nároku na denní nemocenské.
Okresní soud v Kladně žalobě pojištěnce vyhověl, když zjistil, že žalobce byl po dobu lázeňské léčby práce neschopen a že lázeňská léčba byla nutná.
Krajský soud vyhověl odvolání žalované okresní nemocenské pojišťovny jako organisační složky Ústřední národní pojišťovny a napadený rozsudek zrušil tak, že se žaloba na přiznání nemocenského po dobu lázeňské léčby zamítá.
Z důvodů:
Ustanovení § 26 zákona o národním pojištění rozlišuje mezi dávkami věcnými a peněžitými. Věcné dávky, k nimž náleží i zvláštní léčebná péče, přísluší pojištěnci v případě nemoci (§ 27 odst. 1). Nemocenské je prvou z peněžitých dávek a náleží pojištěnci, který je pro nemoc neschopen práce, ode dne, kdy už nemá nároku na mzdu. Podle ustanovení § 39 není po dobu ústavního ošetřování nároku na nemocenské. Důvodem tohoto ustanovení je podle důvodové zprávy to, že v době ústavního ošetřování je o hlavní životní potřeby pojištěncovy postaráno, jeho rodina je pak zajištěna podporami podle §§ 45 a 46. Tyto podpory jsou třetí peněžitou dávkou upravenou v §§ 45 a 46 pod společným nadpisem „podpory při ústavním