Input:

149/1945 Sb., Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) Garance

č. 149/1945 Sb., Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 28. listopadu 1945
o publikaci dohod o UNRRA a platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu
(United Nations Relief and Rahabilitation Administration).
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, provádím takto usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. listopadu 1945:
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 149/1945 Sb.
Dohoda o Správě Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu1)
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,
AUSTRALIE, BELGIE, BOLIVIE, SPOJENÝCH STÁTŮ BRASILSKÝCH, KANADY, CHILE, ČÍNY, KOLUMBIE, COSTA RICY, KUBY, DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY, ECUADORU, EGYPTA, SALVADORU, HABEŠE, FRANCOUZSKÉHO VÝBORU NÁRODNÍHO OSVOBOZENÍ, ŘECKA, GUATEMALY, HAITI, HONDURASU, ISLANDU, INDIE, IRANU, IRAKU, LIBERIE, LUCEMBURSKA, SPOJENÝCH STÁTŮ MEXICKÝCH, NIZOZEMÍ, NOVÉHO ZÉLANDU, NICARAGUY, NORSKA, PANAMY, PARAGUAYE, PERU, COMMNWEALTH FLIIPINY, POLSKA, JIHOAFRICKÉ UNIE, SVAZU SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A SEVERNÍHO IRSKA, SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, URUGUAYE, VENEZUELY A JUGOSLAVIE BYLA SJEDNÁNA TATO DOHODA:
Text v anglickém jazyce se nachází v částce 61/1945 Sb. na stranách 352 až 380.
(Překlad)
DOHODA O SPRÁVĚ SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO OKAMŽITOU POMOC A PRVNÍ OBNOVU.
Vlády nebo veřejné moci, jejichž řádně zmocnění zástupci jsou na této listině podepsáni,
jsouce Spojenými národy nebo jsouce sdruženy se Spojenými národy v této válce,
rozhodnuty, že jakmile některé území bude osvobozeno brannou mocí Spojených národů anebo v důsledku ústupu nepřítele, jeho obyvatelstvo dostane podporu a okamžitou pomoc ve svém strádání, potravu, oděv a přístřeší, pomoc při zamezování nákaz a při ozdravování lidu, a že se provedou přípravy a opatření pro návrat zajatců a vyhnanců do jejich domovů a pro podporu při opětném zahájení naléhavě nutné zemědělské a průmyslové výroby a při obnovení nezbytných služeb,
dohodly se takto:
Článek I.
Tímto se zřizuje Správa Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu.
1. Správa má právo nabývati, držeti a převáděti vlastnictví, uzavírati smlouvy a přijímati závazky, ustanovovati nebo zřizovati orgány a dohlížeti na činnost orgánů takto zřízených, provozovati podniky a vůbec prováděti jakákoliv právní jednání, vhodná pro její cíle a účely.
2. S výhradou ustanovení článku VII účely a funkce Správy jsou tyto:
a) Připraviti, souřaďovati, říditi a zařizovati výkon