Input:

R 148/1951; Garance

č. 148/1951 Sb. rozh. obč.
Usnesení o úpravě styků rodičů s dětmi nelze vykonat exekučními prostředky podle občanského soudního řádu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze 16. dubna 1951, 7 Ok 115/51.)
Okresní soud civilní v Brně povolil otci nezletilého dítěte proti matce dítěte exekuci k vynucení její povinnosti trpět styk otce s dítětem v rozsahu stanoveném soudním usnesením. Exekuce měla být provedena tím, že matce za každý čin příčící se k této její povinnosti po povolení exekuce měla být soudem na návrh otce, ukládána stále větší pokuta až do úhrnné výše 50.000 Kčs (§ 567 o. s. ř.).
Krajský soud změnil ke stížnosti matky usnesení prvního soudu tak, že návrh na povolení exekuce zamítl.
Z odůvodnění:
Podle usnesení, na základě něhož byla povolena exekuce, má být nezletilý určité dny u otce, který si pro něj může přijít do matčina bytu a po uplynutí určené doby má zase nezletilého přivést zpět.
Otcově oprávnění odvést si syna z matčina bytu odpovídá povinnost matky dítě otci vydat. Jde o nezastupitelné jednání, jež může – majíc dítě ve výživě a výchově – vykonat jen matka sama. Z povahy věci plyne, že jde o činnost positivní.
Exekuce byla v daném případě povolena podle § 567 o. s. ř. Exekučních prostředků uvedených v tomto zákonném ustanovení, t. j. ukládání stále vyšších pokut, možno použít tam, kde se má povinná strana podle exekučního titulu