Input:

R 116/1949; Garance

č. 116/1949 Sb. rozh. obč.
Obec, zajišťující v revolučních dnech roku 1945 nepřátelský majetek a přidělující některé jeho části občanům poškozeným válkou, vykonávala veřejnou moc a neručí za takto způsobenou škodu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 18. března 1949, Rv I 317/48.)
V době revoluce 1945 nařídil revoluční národní výbor žalované obce vyhláškou, že má být ihned odevzdán veškerý nepřátelský majetek. Jeden z občanů odevzdal podle tohoto nařízení tři kufry s různými svršky jako nepřátelský majetek a prohlásil, že je to majetek žalobcovy manželky, která si schovala tyto věci u něho na venkově z obavy před bombardováním. Ježto v obci došlo k bojům a k válečným škodám, byla část těchto svršků rozdána rodinám válkou postiženým. Když se žalobce, který byl obětí rasové persekuce, vrátil z koncentračního tábora, žádal vrácení věcí, o nichž tvrdil, že byly jeho vlastnictvím. Ježto mu věci nebyly vráceny, žaloval obec o náhradu škody.
Bývalý krajský soud civilní v Praze žalobu zamítl a bývalý zemský soud v Praze jeho rozsudek potvrdil.
Nejvyšší soud nevyhověl žalobcovu dovolání.
Z důvodů:
Žalobce se domáhá na žalované obci náhrady škody podle §§ 1295 a násl. obč. zák. Leč žalovaná obec jednala, zajišťujíc v revolučních dnech roku 1945 nepřátelský majetek a přidělujíc některé jeho části občanům poškozeným válkou, u výkonu veřejné moci, nikoliv jako subjekt soukromoprávní, škodu způsobenou výkonem veřejné moci nelze posuzovat podle ustanovení třicáté hlavy obč. zák. Za škodu takto způsobenou ručí obec, stejně jako stát, jen ve zvláštních případech, v nichž je jim takové ručení uloženo, při čemž nezáleží ani na tom, zda orgány za ně jednající způsobily škodu nesprávným výkonem veřejné moci v rámci své pravomoci nebo tím, že svoji pravomoc přestoupily. Ustanovení §§