Input:

R 111/1953; Garance

č. 111/1953 Sb. rozh. obč.
Byl-li vzat návrh na rozvod manželství zpět, zastaví soud řízení o úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem a jejich majetku (§ 32 zákona o právu rodinném).
Nežijí-li však v té době rodiče nezletilých dětí spolu, musí opatrovnický soud učinit z úřední povinnosti opatření podle § 251 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uh. Hradišti z 10. února 1953, 5 Co 34/53.)
Lidový soud v Uh. Hradišti upravil podle § 32 zákona o právu rodinném práva a povinnosti rodičů k dítěti pro dobu po rozvodu. Dítě ponechal ve výchově matky, upravil otcův styk s dídětem a uložil otci, aby na dítě přispíval 300 Kčs měsíčně, jak mu to bylo uloženo už dřívějším soudním usnesením. Rozhodnutí o návrhu matky na zvýšení otcova příspěvku vyhradil soud dalšímu řízení.
Krajský soud k návrhu matky usnesení soudu prvé stolice zrušil a lidovému soudu uložil, aby ve věci dále jednal a znovu rozhodl.
Z odůvodnění:
Účelem úpravy práv a povinností rodičů stran nezletilých dětí a jejich majetku podle § 32 zák. o právu rodinném a § 240 o. s. ř. je zajistit řádný duševní a tělesný vývoj dětí pro dobu po rozvodu manželství rodičů. Toto řízení předpokládá, že bylo zahájeno řízení o rozvod manželství a že může dojít k rozhodnutí, podle něhož manželství rodičů bude rozvedeno. Odpadne-li tento předpoklad, stává se další řízení i rozhodnutí o této úpravě bezpředmětným. Poněvadž v daném případě byl vzat návrh na rozvod zpět, nemá úprava podle § 32 zákona o právu rodinném místa. V řízení, které skončilo zpětvzetím návrhu na rozvod, nemůže už dojít k rozhodnutí o povolení rozvodu manželství, pro jiné řízení o rozvodu, jež by snad bylo zahájeno v budoucnu, nebylo by lze úpravy použít, poněvadž pro ni bude rozhodný stav v době rozhodnutí (§§ 150, 170 o. s. ř.). Nutným důsledkemzpětvzetí návrhu na rozvod je proto zastavení řízení o úpravě podle § 32 zákona o právu rodinném. Je to nutné i v zájmu nezletilých dětí. Zpravidla půjde o zpětvzetí návrhu proto, že se rodiče dohodli o dalším společném žití a o výchově dětí ve společné domácnosti a v rodině. Soudní řízení o úpravě poměrů dětí by mohlo působit