Input:

R 101/1956; Garance

č. 101/1956 Sb. rozh. obč.
Nemožno pokladať pravomoc súdov za vylúčenú čo do sporu o uplatnenie pohľadávky z dodávok z „bežného voľného nákupu“ bez hospodárskej zmluvy, dokiaľ nie je tu podklad pre záver, že ide o vzťahy upravené predpismi o hospodárskych zmluvách alebo predpismi o iných opatreniach, ktorými sa zabezpečuje plnenie úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 9. februára 1956, Co 85/56.)
Žalujúci Prešovský obchod s potrebami pre domácnosť domáha sa podľa žaloby na žalovanom Krajskom výkupnom podniku v Prešove zaplatenia 9.548,60 Kčs s prísl. za dodaný a prevzatý tovar podľa faktúr z 24. apríla 1952 na 8.684,60 Kčs a z 20. októbra 1954 na 824,40 Kčs, spolu 9.509 Kčs.
Ľudový súd v Prešove žalobu odmietol a vyslovil, že vec patrí na štátnu arbitráž, čo odôvodňuje tým, že podľa podrobných predpisov vydaných hlavným arbitrom na vykonávanie § 7 ods. 1 písm. b) nar. č. 47/1953 Zb. o štátnej arbitráži (v znení nar. č. 45/1954 Zb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráž), uverejnených v Úradnom vestníku, čiastka 64 z r. 1955, str. 478, arbitrážne orgány rozhodujú majetkové spory o nárokoch z právnych pomerov, ktoré vznikli pri vykonávaní alebo plnení štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, a keďže podľa žaloby ide o dve dodávky tovaru značnej hodnoty, preto – podľa názoru ľudového súdu – ide o dodávky, ktoré, hoci by sa nezakladali na hospodárskej zmluve, boli potrebné pri plnení štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a takto uplatnenie nárokov z týchto dodávok patrí na arbitráž.
Žalobca v svojej sťažnosti proti tomuto rozhodnutiu súdu prvej stolice výslovne uvádza, že medzi účastníkmi nebola uzavretá hospodárska zmluva a že ide o bežné nákupy a že preto uplatnenie nároku podľa § 7 ods. 1 písm. d) nar. č. 47/1953 Zb. v znení nar. č. 45/1954 Zb. nepatrí na štátnu arbitráž, ale na súdy.
Krajský súd vyhovel sťažnosti žalobcu, uznesenie ľudového súdu zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie a rozhodnutie.
Odôvodnenie:
Podľa ustanovení § 7 ods. 1 písm. d) cit. nar. štátna arbitráž nerozhoduje majetkové spory, ktoré