Input:

28/2024 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 28/2024 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 24. ledna 2024,
kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA ZÁKONA O ÚČASTNÍCÍCH ODBOJE A ODPORU PROTI KOMUNISMU
Čl. I
Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 412/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Ministerstvo sděluje plátcům důchodů údaje o účastnících odboje a odporu proti komunismu potřebné pro úpravu důchodů podle § 8, a to nejpozději do 30 dnů ode dne vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.“.
2. V § 8 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) U účastníků odboje a odporu proti komunismu, kterým o tom bylo vydáno osvědčení, se pro vznik nároku na starobní důchod považuje podmínka získání potřebné doby důchodového pojištění za splněnou dosažením důchodového věku. V případě vzniku nároku na starobní důchod z důchodového pojištění Slovenské republiky věta první neplatí; dnem vzniku nároku na tento důchod zaniká nárok na starobní důchod vzniklý podle věty první.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
3. V § 8 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
4. V § 8 odst. 3 se ve větě první slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a číslo „2012“ se nahrazuje číslem „2024“ a ve větě druhé se číslo „2011“ nahrazuje číslem „2023“.
5. V § 8 odst. 4 písm. a) až d) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
6. V § 8 odst. 4 se na konci písmene d) středník nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.
7. V §