Input:

114/1946 Sb., Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok Garance

č. 114/1946 Sb., Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
zo dňa 8. mája 1946
o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok.
Dočasné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Zákon zo dňa 6. januára 1890, č. 19 r.z., o ochrane známok, v znení zákonov zo dňa 30. júla 1895, č. 108 r.z., zo dňa 17. marca 1913, č. 65 r.z., zo dňa 24. júla 1919, č. 471 Sb., zo dňa 30. júna 1921, č. 261 Sb., zo dňa 21. marca 1929, č. 31 Sb. a zo dňa 20. decembra 1932, č. 27 Sb. z roku 1933, sa menia takto:
1. V § 15 sa zvyšuje čiastka 50,- Kčs na čiastku 200,- Kčs, ak neprevyšuje počet údajov tovaru, pre ktoré je známka určená [§ 14, ods. 1, písm. d)], desať; za každých začatých nasledujúcich desať údajov tovaru zvyšuje sa taxa za zápis známky vždy o 50,- Kčs, najviac však na 500,- Kčs.
2. Taxa za obnovu podľa § 16, ods. 2, rovná sa pri prvej obnove známky taxe za zápis známky, zvýšenej o 50,- Kčs, pri každej ďalšej obnove známky predošlej taxe za obnovu, zvýšenej vždy o 100,- Kčs.
3. V § 16, ods. 3, vete druhej sa zvyšuje čiastka 20,- Kčs na 50,-