Input:

č. 4576/2024 Sb. NSS; Daň z přidané hodnoty: vědomá účast daňového subjektu na podvodu; důkazní povinnost správce daně Garance

č. 4576/2024 Sb. NSS
Daň z přidané hodnoty: vědomá účast daňového subjektu na podvodu; důkazní povinnost správce daně
k § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
k § 92 daňového řádu
I. Správce daně nemusí posuzovat přijatá preventivní opatření daňového subjektu v případě, že se daňový subjekt účastnil podvodu na DPH záměrně, což vyplývá z toho, že se k tomu buď sám dozná, nebo pokud je jediné logické vysvětlení jeho počínání to, že o podvodu věděl (§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
II. Účast daňového subjektu na podvodu na DPH primárně prokazuje správce daně. Ten však není povinen domýšlet veškeré varianty skutkového stavu, které mohly nastat. Pokud zjištěný skutkový stav svědčí tomu, že se daňový subjekt podvodu vědomě účastnil, avšak daňový subjekt tvrdí, že má pro své jednání logické vysvětlení, pak jej z povahy věci k tomuto tvrzení tíží i důkazní povinnost (§ 92 daňového řádu).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2023, čj. 8 Afs 80/2021-186)
Prejudikatura: č. 4491/2023 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 12. 1. 2006, Optigen a další (C-354/03, C-355/03 a C-484/03), ze dne 6. 7. 2006, Kittel a Recolta Recycling (C-439/04 a C-440/04), ze dne 21. 6. 2012, Mahagében a Dávid (C-80/11 a C-142/11) a ze dne 24. 11. 2022, Finanzamt M (C-596/21).
Věc: 2P Commercial Agency, s. r. o., proti Odvolacímu finančnímu ředitelství, za účasti AB Insolvence, v. o. s., o daň z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobkyně.

Předmětem sporu bylo odepření nároku na odpočet z důvodu vědomé účasti žalobkyně na podvodu na DPH s mobilními telefony. Sporné bylo především to, zda žalobkyně věděla o podvodu na DPH, přestože narušení neutrality daně bylo zjištěno až u subodběratele. Jednatelem a společníkem přímého odběratele žalobkyně byl její zaměstnanec.
Specializovaný finanční úřad (správce daně) doměřil žalobkyni DPH dodatečnými platebními výměry ze dne 28. 7. 2016 za zdaňovací období červen až prosinec 2011 v celkové výši 254 484 331 Kč a stanovil jí penále v celkové výši 50 896 864 Kč.
V průběhu odvolacího řízení žalovaný seznámil žalobkyni se zjištěnými skutečnostmi a vyzval ji k vyjádření se v rámci odvolacího řízení dne 19. 12. 2016. Konkrétně ji seznámil se svými závěry v návaznosti na opakovanou svědeckou výpověď A. G., jednatele odběratele AGA Trade, s. r. o. Žalovaný dospěl k závěru, že tato svědecká výpověď závěry správce daně o podvodu na DPH potvrdila a prohloubila. Totéž konstatoval ve vztahu k závěru správce daně, že žalobkyně o podvodu vědět mohla a měla.
Žalovaný následně rozhodnutím ze dne 2. 2. 2017 zamítl žalobkynino odvolání proti dodatečným platebním výměrům. Dospěl k závěru, že se vědomě účastnila podvodu na DPH. Nakupovala mobilní telefony, které následně prodávala na Slovensko společnostem AGA Trade a FISTO Trade, s. r. o. Tyto společnosti pak zboží obratem prodaly zpět do České republiky společnostem Davolare Investment, s. r. o., CENTIVU, s. r. o., a ALLREAD plus, s. r. o. U nich došlo k narušení neutrality daně. Tyto společnosti měly virtuální sídla, nepodaly daňová přiznání za dotčená