Praktické informace - Daňový kalendář

duben 2024

2.4.2024
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za únor
 • fyzické osoby - OSVČ: podání oznámení o vstupu do režimu vylučování kursových rozdílů podle § 23j ZDP, chce-li poplatník vedoucí účetnictví při zpracování přiznání za kalendářní rok 2024 vyloučit zaúčtované nerealizované kurzové rozdíly z daňového výsledku
 • právnické osoby: podání oznámení o vstupu do režimu vylučování kursových rozdílů podle § 23j ZDP, chce-li poplatník vedoucí účetnictví při zpracování přiznání za kalendářní rok 2024 vyloučit zaúčtované nerealizované kurzové rozdíly z daňového výsledku
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za únor
 • fyzické osoby - OSVČ: nahlášení termínu podání daňového přiznání příslušné zdravotní pojišťovně (vztahuje se jen na OSVČ vedoucí účetnictví v rámci hospodářského roku)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za březen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za březen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2023 (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání elektronicky nebo prostřednictvím poradce, a ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob nad 5 mil. Kč (u fyzických osob, u kterých byl den 2. dubna posledním dnem pro podání daňového přiznání za rok 2023 anebo které povinnost podat daňové přiznání za rok 2023 neměly)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně (v případě, kdy vzniká povinnost odvést daň na základě vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně)
 • fyzické osoby - OSVČ: poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2020 na snížení daňové povinnosti (v případě, že přiznání za zdaňovací období 2020 bylo podáno do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období 2020, fyzická osoba nepodléhala povinnému auditu ze zákona, a zároveň ani nenastaly skutečnosti uvedené v § 148 odst. 2 až 4 DŘ)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada doplatku daňové povinnosti za zdaňovací období 2023 (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání elektronicky nebo prostřednictvím poradce, a ani nemají povinný audit
 • právnické osoby: podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně
 • právnické osoby: podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2023 (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání elektronicky nebo prostřednictvím poradce, pokud nepodléhají povinnému auditu ze zákona a mají zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období)
 • právnické osoby: úhrada daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně (v případě, kdy vzniká povinnost odvést daň na základě vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně)
 • právnické osoby: úhrada doplatku daňové povinnosti za zdaňovací období 2023 (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání elektronicky nebo prostřednictvím poradce, pokud nepodléhají povinnému auditu ze zákona a mají zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období)
 • zaměstnavatelé: podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně
 • zaměstnavatelé: provedení ročního zúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců za kalendářní rok 2023
 • zaměstnavatelé: vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh daně ze závislé činnosti zaměstnanci, u něhož výše přeplatku z ročního zúčtování přesahuje 50 Kč (přeplatek se vrací nejpozději při zúčtování, resp. vyplacení březnové mzdy, tedy standardně v průběhu dubna)
 • právnické osoby: poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2020 na snížení daňové povinnosti (v případě, že přiznání za zdaňovací období 2020 bylo podáno do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období 2020, účetní závěrka nepodléhala povinnému auditu, a zároveň ani nenastaly skutečnosti uvedené v § 148 odst. 2 až 4 DŘ)
5.4.2024
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen
8.4.2024
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně za rok 2023 v případě, že OSVČ není povinna podávat přiznání a není účastna "paušálního režimu"
17.4.2024
 • plátci DPH: podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za březen (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 15. dubna
19.4.2024
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za březen
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za březen
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za březen
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za duben
22.4.2024
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za duben
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za březen
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za březen
 • zaměstnavatelé: úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za březen
 • zaměstnavatelé: úhrada sociálního pojištění za zaměstnance za březen
 • zaměstnavatelé: úhrada zdravotního pojištění za zaměstnance za březen
24.4.2024
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za březen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za I. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
25.4.2024
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za březen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za I. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za březen (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobním)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za l. čtvrtletí (u plátců fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c ZDPH)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za I. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili z plnění uvedených v § 102 odst. 1 ZDPH pouze poskytnutí služby podle písm. d) s místem plnění v jiném členském státě EU)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za březen (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 nebo odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly plnění uvedená v § 102 odst. 3 ZDPH)
 • plátci DPH: úhrada DPH za březen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: úhrada DPH za l. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za I. čtvrtletí 2021
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za březen 2021 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
29.4.2024
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za březen
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za I. čtvrtletí
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k vyrovnání daňové povinnosti za zdaňovací období 2023 v případě, nebylo-li přiznání podáno k 2. 4., a je-li podáno elektronicky (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání prostřednictvím poradce a ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona, a u kterých je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 4 měsíců po skončení zdaňovacího období)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za duben
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za duben (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k vyrovnání daňové povinnosti za zdaňovací období 2023 v případě, nebylo-li podáno do 2. 4. a je-li podáno elektronicky (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání prostřednictvím poradce a ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona)
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na ll. čtvrtletí
30.4.2024
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za březen
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března
 • zaměstnavatelé: uzavření evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2023 (s následným odesláním příslušné správě sociálního zabezpečení do 30 dnů)
 • zaměstnavatelé: úhrada pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na ll. čtvrtletí
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za březen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za duben
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za duben (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období březen
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "režim EU" a "režim mimo EU") za zdaňovací období za I. čtvrtletí
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za březen
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za l. čtvrtletí
Rychlý vstup do zákonů

Školství

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.4.2024

1.1.2025

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.1.2024

1.7.2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.12.2016

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2024

1.1.2025

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2024

1.1.2025

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2024

1.7.2024

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.1.2024

1.1.2025

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.4.2024

1.7.2024, 1.10.2024

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

-

-

Nový stavební zákon, 283/2021 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o odpadech, 541/2020 Sb.

1.2.2021

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2024

1.1.2026

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2024

1.1.2025

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.5.2024

1.1.2025

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.4.2024

1.7.2024, 1.1.2025

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.4.2024

1.1.2025

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.5.2024

1.1.2025

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
Nejbližší událost
24.5.2024 - podání přiznání k DPH za duben
Kurzy měn 23.5.2024
 1 EUR24,74 CZK (-0,01)
 1 USD22,8 CZK (-0,05)
 1 GBP29,04 CZK (-0,02)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,56 CZK (-0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,25 % platnost od 3.5.2024
Diskontní sazba4,25 % platnost od 3.5.2024
Lombardní sazba6,25 % platnost od 3.5.2024
vývoj
sledování změn zákonů