Input:

12/1997 Sb., Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.1.2009 Garance

č. 12/1997 Sb., Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.1.2009
ZÁKON
ze dne 24. ledna 1997
o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
168/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
ruší § 14
247/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 1 odst. 1, § 2 až 5, § 9 odst. 4, ruší § 12
361/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 a § 5, ruší § 2, § 4, § 6 až § 11
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší § 3 a § 5
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (dále jen „silniční provoz“) vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Policie České republiky (dále jen „policie“).
§ 2
(zrušen 361/2000 Sb.)
§ 3
(zrušen 320/2002 Sb. k 1.1.2003)
§ 4
Krajský dopravní inspektorát
a) řídí a kontroluje okresní dopravní inspektoráty při výkonu působnosti podle tohoto zákona,
b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí okresních dopravních inspektorátů a plní úkoly nadřízeného správního orgánu ve správním řízení prováděném okresními dopravními inspektoráty.
§ 5
(zrušen 320/2002 Sb. k 1.1.2003)
§ 6 až 11
(zrušeny 361/2000 Sb.)
§ 12
(zrušen 247/2000 Sb.)
§ 13
(1) Dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vojenských vozidel, vedení evidence vojenských vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti upravuje zvláštní zákon.12) Úpravu výuky a výcviku vojáků v činné službě k řízení motorových vozidel, zdokonalování jejich odborné způsobilosti a evidence řidičů, kteří jsou vojáky v činné službě, stanoví Ministerstvo obrany v dohodě s ministerstvem a Ministerstvem dopravy a spojů.
(2) Výcvik a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel Bezpečnostní informační služby,