Input:

168/1999 Sb., Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění účinném k 1.1.2024 Archiv

č. 168/1999 Sb., Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění účinném k 1.1.2024
[zrušeno č. 30/2024 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. července 1999
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
307/1999 Sb.
(k 3.12.1999)
mění
56/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 2 písm. b), § 15 odst. 2, 3, 4 a odst. 9
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 16, vkládá nový § 26a
47/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, celkem 56 novelizačních bodů,
též pozbývá platnost odst. 3 v § 6, viz č. IV novely
ÚZ 410/2004 Sb.
 
 
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 6 odst. 2 písm. d), § 15 odst. 9 a 10, § 18 odst. 2 písm. h), v § 24 doplňuje odst. 10, v § 24a odst. 1 písm. b) vkládá slova
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 3 odst. 7, § 16, § 16a, § 18, § 20, § 22, § 25 a § 29, vkládá § 16b, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 24 odst. 3 a § 26 odst. 1
137/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
mění 95 novelizačních bodů; vkládá přílohu; nová přechodná ustanovení
137/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 24 odst. 1 a vkládá nový § 24c
ÚZ 267/2008 Sb.
 
 
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 5 odst. 1 písm. c) a ruší část pátou
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; celkem 28 novelizačních bodů
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 16b odst. 7
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. c)
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5
160/2013 Sb.
(k 1.9.2013)
mění § 3a a § 6 odst. 4
160/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 18 odst. 2, § 20 odst. 3, § 21 odst. 2; vkládá nové § 23a a § 23b
239/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
354/2014 Sb.
(k 15.1.2015)
mění § 24; ruší § 24c a přílohu; nová přechodná ustanovení
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část čtvrtou
304/2016 Sb.
(k 23.9.2016)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
63/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
vkládá v § 23b odst. 6
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9, § 16, § 16b; ruší § 16a
293/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 1 odst. 1, § 15 odst. 5, § 16 odst. 1, § 23a, § 23b odst. 6 a § 24; vkládá § 4 a § 24c
49/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 18
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 15 odst. 12 písm. c)
278/2023 Sb.
(k 20.9.2023)
mění § 18 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společentví1) a upravuje
a) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“),
b) zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“), její právní postavení, organizaci a předmět činnosti.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak,
a) musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené,
b) může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, pojištění odpovědnosti se řídí občanským zákoníkem.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vozidlem
silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, trolejbus5) ; za vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl,
b) tuzemským vozidlem
vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích9) (dále jen „registrace vozidel“), nebo vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo místem podnikání na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky, anebo vozidlo, které bylo odesláno do České republiky z jiného členského státu [písmeno l)], je-li Česká republika státem cílového určení, a to po dobu 30 dnů počínaje dnem, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno,
c) cizozemským vozidlem
vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo místem podnikání mimo území České republiky, anebo právnické osoby se sídlem mimo území České republiky,
d) pojistitelem
pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu10) oprávněna