Input:

268/2014 Sb., Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění účinném k 22.12.2022 Garance

č. 268/2014 Sb., Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění účinném k 22.12.2022
ZÁKON
ze dne 22. října 2014
Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9 písm. o) a v části první ustanovení hlavy XIV
366/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění, celkem k datu 28 novelizačních bodů
90/2021 Sb.
(k 26.5.2021)
mění, celkem 195 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce č. 49 z roku 2021 Sb.
375/2022 Sb.
(k 22.12.2022)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 375/2022 Sb. k 22.12.2022)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
§ 103
V položce 97 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se doplňuje bod 3, který zní:
 
„3. Přijetí
 
a)
žádosti o notifikaci nebo prodloužení notifikace sériově vyráběného zdravotnického prostředku nebo příslušenství zdravotnického prostředku uváděného na trh výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem
Kč 500
 
žádosti o změnu notifikace sériově vyráběného zdravotnického prostředku nebo příslušenství zdravotnického prostředku uváděného na trh výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem
Kč 50
b)
ohlášení činnosti
 
 
výrobce sériově vyráběných zdravotnických prostředků
Kč 2 500
 
výrobce individuálně zhotovených zdravotnických prostředků
Kč 2 500
 
zplnomocněného zástupce podle zákona o zdravotnických prostředcích
Kč 2 500
 
distributora zdravotnických prostředků
Kč 2 500
 
osoby provádějící servis zdravotnických prostředků
Kč 2 500
 
dovozce zdravotnických prostředků
Kč 2 500
 
zadavatele klinické zkoušky zdravotnického prostředku
Kč 2 500
c)
žádosti o povolení klinické zkoušky zdravotnického prostředku
Kč 500
d)
žádosti o vystavení certifikátu volného prodeje na zdravotnický prostředek
Kč 500“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
§ 104
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015, s výjimkou