Judikatura - Nejvyšší správní soud4587/2024 Sb. NSS, Ochrana životního prostředí: posouzení účasti dotčené veřejnosti v řízení o záměru, který nebyl posouzen ani ve zjišťovacím řízeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2024, čj. 8 As 277/2021-66)

Účastenství dotčené veřejnosti (ekologických spolků) podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je pro účely tohoto zákona spojeno s existencí navazujícího řízení [§ 9c odst. 3 písm. b) ve…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4586/2024 Sb. NSS, Politické strany a hnutí: výše stálého příspěvku pro strany a hnutí kandidující jako součást koaliceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2024, čj. 1 Afs 32/2023-33)

Výše stálého příspěvku podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, se v případě politických stran a hnutí kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny jako součást koalice odvozuje od…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4585/2024 Sb. NSS, Pojistné na sociální zabezpečení: vznik přeplatku na pojistném v důsledku zániku pohledávky orgánu sociálního zabezpečení účinností reorganizačního plánu; zvláštní ...Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2024, čj. 2 Ads 181/2022-22)

Jestliže účinností reorganizačního plánu zanikne část pohledávky orgánu sociálního zabezpečení za dlužníkem [§ 341 odst. 1 písm. a) a § 356 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení], způsobuje plnění na zaniklou část…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4584/2024 Sb. NSS, Územní řízení: možnosti procesní ochrany enviromentálního spolku proti veřejnoprávní smlouvě nahrazující územní rozhodnutíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2024, čj. 2 As 8/2023-33)

Environmentální spolek má aktivní procesní legitimaci k zahájení řízení podle § 142 správního řádu a může se domáhat vyslovení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo určení, že v daném případě nelze nahradit…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4583/2024 Sb. NSS, Veřejné zakázky: nepodstatná změna závazku ze smlouvy při dodržení limitů de minimisGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2024, čj. 6 Afs 9/2023-31)

Nemění-li provedená změna závazku ze smlouvy celkovou povahu veřejné zakázky a je-li současně hodnota této změny nižší než stanovené limity de minimis (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), nejedná se o…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4582/2024 Sb. NSS, Pobyt cizinců: vztah správního vyhoštění a rozhodnutí o povinnosti opustit území v případě cizince zaměstnaného na území bez oprávnění k pobytu či povolení k ...Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2024, čj. 9 Azs 18/2024-26)

I. Je-li cizinec na území České republiky zaměstnán bez platného oprávnění k pobytu nebo povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání, tato skutečnost má za následek neoprávněnost jeho pobytu podle čl. 6 odst.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4581/2024 Sb. NSS, Rozšířený senát: daňová uznatelnost výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů; stanovení daně podle pomůcekGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2024, čj. 8 Afs 296/2020-133)

I. Daňovou uznatelnost výdajů (nákladů) dle § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, prokazuje daňový subjekt. Pokud daňový subjekt prokáže, že jím uplatněný výdaj (náklad) skutečně nastal (musel být fakticky vynaložen), byť…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4580/2024 Sb. NSS, Pobyt cizinců: neudělení či odnětí pobytového titulu kvůli výhradě veřejného pořádkuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 2. 2024, čj. 10 Azs 292/2023-53)

Aby mohlo Ministerstvo vnitra neudělit či odejmout cizinci – dlouhodobému rezidentovi (ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty) – povolení k…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4579/2024 Sb. NSS, Daň z příjmů právnických osob: definice jinak spojených osob; cena plnění jako skutečnost svědčící o vztahu jinak spojených osobGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2024, čj. 7 Afs 207/2020-53)

Jinak spojenými osobami dle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou osoby, které vytvořily právní vztah, jehož účelem je převážně snížení základu daně či zvýšení daňové ztráty, tj. úprava základu daně o…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4578/2024 Sb. NSS, Volby: obvyklá úplatnost jako znak volební kampaně; dobrovolnická činnostGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 1. 2024, čj. Ars 6/2023-46)

Obvyklou úplatnost, která je jedním z definičních znaků volební kampaně podle § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, je nutné zkoumat podle charakteru posuzované činnosti. Práce dobrovolníků v…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4577/2024 Sb. NSS, Řízení před soudem: zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu; systémové riziko podjatosti jako závažný veřejný zájemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2024, čj. 1 As 174/2022-92)

I. Při posuzování žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu je třeba pojem „závažný veřejný zájem“ použitý v § 66 odst. 2 a 3 s. ř. s. vykládat shodně jako týž pojem užitý v § 66 odst. 2 s. ř. s.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4576/2024 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: vědomá účast daňového subjektu na podvodu; důkazní povinnost správce daněGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2023, čj. 8 Afs 80/2021-186)

I. Správce daně nemusí posuzovat přijatá preventivní opatření daňového subjektu v případě, že se daňový subjekt účastnil podvodu na DPH záměrně, což vyplývá z toho, že se k tomu buď sám dozná, nebo pokud je jediné logické vysvětlení jeho…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4575/2024 Sb. NSS, Daňové řízení: povaha námitky proti exekučnímu příkazuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2024, čj. 8 Afs 59/2023-39)

Ani po novele provedené zákonem č. 283/2020 Sb., účinné od 1. 1. 2021, nepředstavuje námitka podle § 159 daňového řádu podaná proti exekučnímu příkazu řádný opravný prostředek ve smyslu § 68 písm. a) s. ř. s., který je nutné vyčerpat před…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4574/2024 Sb. NSS, Důchodové pojištění: vyloučení nároku na příplatek k důchodu podle zákona o soudní rehabilitaci a na jednorázový přídavek k důchoduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2024, čj. 4 Ads 51/2022-26)

Osoby, kterým byl důchod vypočten nebo jeho výše upravena podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, nemají nárok na příplatek k důchodu podle § 25 odst. 7 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci. Nesplňují proto ani…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4573/2024 Sb. NSS, Střelné zbraně: povaha zápisu či výmazu údaje z centrálního registru zbraníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2024, čj. 6 As 262/2022-44)

I. Zápis údaje do centrálního registru zbraní (§ 73a zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu) či jeho výmaz není rozhodnutím dle § 65 odst. 1 s. ř. s.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4572/2024 Sb. NSS, Volby do Poslanecké sněmovny: osobní volební kampaň; povinnost uvést informace o zadavateli a zpracovateliGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2023, čj. Ars 2/2023-45)

I. Je-li v období volební kampaně propagován kandidát politické strany nebo hnutí způsobem, který je obvykle poskytován za úplatu, tak, že jsou vychvalovány jeho osobní vlastnosti a zkušenosti, jedná se zpravidla o volební kampaň podle § 16…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4571/2024 Sb. NSS, Důchodové pojištění: účast asistenta sociální péče na pojištěníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2024, čj. 8 Ads 390/2021-52)

Asistent sociální péče může být účasten důchodového pojištění podle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, pouze za předpokladu, že poskytuje jedné konkrétní osobě v příslušném stupni závislosti osobní péči v…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4570/2024 Sb. NSS, Zaměstnanost: rozsah ručení za úhradu úhrnné pokuty uložené za nelegální zaměstnávání cizinců; námitky ručiteleGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2023, čj. 3 Ads 261/2022-27)

I. Rozhodnout o ručení za úhradu pokuty podle § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, lze pouze v rozsahu, který odpovídá (samostatně uložitelné) pokutě za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo § 140 odst. 1 písm. e)…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4569/2024 Sb. NSS, Policie České republiky: poučení o právu odepřít poskytnutí kamerového záznamu z vozidlaGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2023, čj. 47 A 35/2022-48)

Vyzve-li policista v rámci šetření přestupku před zahájením správního řízení účastníka nehody k poskytnutí kamerového záznamu z jeho vozidla, aniž by ho dle § 13 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, poučil o právu odepřít…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4568/2024 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum hodnocení chování žáka na konci pololetíGarance

(Podle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 10. 2023, čj. 62 A 79/2023-36)

Hodnocení chování žáka střední školy na konci prvního nebo druhého pololetí ani přezkoumání jeho výsledků dle § 69 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, nezasahují do práv…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4566/2024 Sb. NSS, Stavební řízení: doručování odvolateli v řízení s velkým počtem účastníkůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2023, čj. 6 As 285/2021-55)

Vedlejšímu účastníkovi stavebního řízení, kterému bylo v prvním stupni doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 6 správního řádu, musí být poté, co podá odvolání, doručováno individuálně.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4565/2024 Sb. NSS, Provoz na pozemních komunikacích: povinnost cyklisty použít stezku pro chodce a cyklistyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2023, čj. 4 As 102/2023-25)

Z § 57 odst. 1 ani z jiného ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nevyplývá povinnost cyklisty použít stezku pro chodce a cyklisty.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4564/2024 Sb. NSS, Pozemní komunikace: nesouhlas vlastníka pozemku s veřejným užíváním cesty jen v určitém období roku; vyloučení alternativní cesty v zájmu ochrany životního prostředíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2023, čj. 10 As 111/2022-69)

I. Cesta zpravidla bude veřejně přístupnou komunikací (§ 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) navzdory tomu, že vlastník pozemku, přes nějž cesta prochází, nesouhlasí s jejím veřejným užíváním jen v určitém období roku…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4563/2024 Sb. NSS, Řízení před soudem: provedení důkazu listinami předloženými správním orgánem v řízení o zásahové žaloběGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2023, čj. 10 As 326/2022-88)

Ve věcech, o nichž u soudu probíhá řízení o ochraně před nezákonným zásahem (§ 82 s. ř. s.), správní orgán zpravidla nevede spis ve smyslu § 17 správního řádu, který by odrážel průběh úředních úkonů vztahujících se k žalobci. Oproti…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4562/2024 Sb. NSS, Rozšířený senát: vázanost soudu rozsahem a důvody návrhu na zrušení opatření obecné povahy; vady vyvolávající nicotnost správního aktuGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2023, čj. 9 Ao 37/2021-57)

I. Po novele soudního řádu správního provedené zákonem č. 303/2011 Sb. je soud při přezkumu opatření obecné povahy, s výjimkami plynoucími z právní úpravy, vázán rozsahem a důvody návrhu (§ 101d odst. 1 s. ř. s.). Pro soud naopak není…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4561/2024 Sb. NSS, Školství: uznání zahraničního vysokoškolského vzděláníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2023, čj. 2 As 244/2023-42)

I. Předmětem řízení podle § 89 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je požadavek na uznání konkrétního zahraničního vysokoškolského vzdělání. Žadatel ve své žádosti identifikuje toto vzdělání (diplom) a může uvést účel požadované…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4560/2024 Sb. NSS, Opatření obecné povahy: odůvodnění; ochrana utajovaných informacíchGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2023, čj. 1 As 211/2022-57)

I. Z odůvodnění opatření obecné povahy, kterým dochází k omezení určitých činností na vymezeném území, musí být zřejmé, proč bylo nezbytné přijmout stanovená omezení v daném rozsahu a podobě. To platí i v případě, že je nutné zároveň…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4559/2024 Sb. NSS, Zaměstnanost: odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodu jiného porušení povinností agentury práceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2023, čj. 2 Ads 105/2023-34)

Důvod odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání dle § 63 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, spočívající v tom, že agentura práce „jinak poruší povinnost podle tohoto zákona“, je možné aplikovat jen na ty případy,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4558/2024 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum utajovaných informacíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2023, čj. 10 As 50/2023-129)

I. Při přezkumu utajovaných informací platí zásada plné jurisdikce. Soud si proto může ověřit věrohodnost a přesvědčivost utajovaných skutkových zjištění tím, že si sám vyžádá další utajované podklady, které tu byly v době vydání…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4557/2024 Sb. NSS, Rozpočtová pravidla: povaha opatření poskytovatele dotace o nevyplacení dotace a rozhodnutí o námitkáchGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2023, čj. 9 Afs 203/2023-45)

Opatření poskytovatele dotace dle § 14e odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu § 9 a § 67 správního řádu. Tím je až rozhodnutí o námitkách proti tomuto opatření dle § 14e odst. 3…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4556/2024 Sb. NSS, Mezinárodní právo veřejné: výkladová pravidla pro mezinárodní smlouvyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2023, čj. 10 Afs 27/2023-76)

I. Mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, se vykládají podle pravidel stanovených ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu (č. 15/1988 Sb.). Při výkladu mezinárodní smlouvy soudy přednostně použijí obecné výkladové pravidlo (čl.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4555/2024 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: nemožnost vést řízení a rozhodnout o správním vyhoštění před vydáním rozhodnutí o žádosti o udělení mezinárodní ochranyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 12. 2023, čj. 5 Azs 50/2021-45)

Požádal-li cizinec o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle § 3 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nemůže s ním policie paralelně vést řízení a vydat rozhodnutí o správním vyhoštění [zde dle § 119 odst. 1 písm. b)…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4554/2024 Sb. NSS, Rozšířený senát: místní příslušnost krajského soudu k řízení o žalobě proti rozhodnutí vydanému v přezkumném řízení; náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti ...Garance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2023, čj. 5 As 84/2022-30)

I. K řízení o žalobě proti rozhodnutí vydanému v přezkumném řízení podle § 123 odst. 5 daňového řádu je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, který rozhodoval v prvním stupni v přezkumném řízení (§ 7 odst. 2…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4553/2024 Sb. NSS, Státní sociální podpora: kritéria pro určení nezaopatřených nezletilých dětí ve střídavé péči jako společně posuzovaných osob pro účely příspěvku na bydleníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2023, čj. 7 Ads 138/2022-26)

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, stanoví s odkazem na § 4 odst. 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve vztahu k nezaopatřeným nezletilým dětem svěřeným do střídavé péče rozvedených rodičů posloupnost…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4552/2024 Sb. NSS, Důchodové pojištění: nemožnost přihlížet k dobám pojištění získaným ve třetím státě; souběh nároků na dílčí důchodGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2023, čj. 42 Ad 3/2023-55)

I. Z principu teritoriality systémů sociálního zabezpečení plyne, že doby důchodového pojištění získané v různých státech nelze pro účely dávek důchodového pojištění bez dalšího sčítat. Takový postup musí výslovně umožňovat právní předpis…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4551/2024 Sb. NSS, Rozšířený senát: zahájení řízení o správním vyhoštění z důvodu neoprávněného pobytu po podání žádosti o udělení mezinárodní ochranyGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2023, čj. 5 Azs 50/2021-33)1)

Správní orgán může zahájit řízení o správním vyhoštění cizince z důvodu jeho neoprávněného pobytu podle § 119 odst. 1 písm. b) bodu 4 zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, i poté, co tento cizinec požádal o udělení…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4550/2024 Sb. NSS, Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek; souběh nároků na rodinné dávky; vyrovnávací doplatekGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2023, čj. 5 Ads 399/2021-27)

Pokud vznikne některému z rodičů, kteří mají bydliště v České republice, nárok na rodičovský příspěvek dle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a to z důvodu péče o dítě rovněž s bydlištěm v České republice,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4549/2024 Sb. NSS, Pobyt cizinců: definice rodinného příslušníka občana EU; rozšíření působnosti vnitrostátní úpravy transponující směrniciGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2023, čj. 1 Azs 106/2023-75)

I. Definice rodinného příslušníka občana EU podle § 15a odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 1. 8. 2021, který využil své právo volného pohybu, je transpozicí…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4548/2024 Sb. NSS, Rozšířený senát: trestní zachovalost žadatele o prodloužení pobytového tituluGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2023, čj. 2 Azs 103/2021-28)

Je-li podmínkou prodloužení pobytového titulu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, neexistence pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin (§ 37 odst. 1 citovaného zákona), resp. trestní zachovalost (§…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4547/2024 Sb. NSS, Zbraně a střelivo: povinnost ohlásit změnu ráže zbraněGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2023, čj. 2 As 94/2023-24)

Držitel zbrojní licence je podle § 39 odst. 1 písm. q) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, povinen ohlásit policii každou změnu ráže zbraně, nikoliv jen takovou, která je spojena se změnou kategorie…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4546/2024 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na přenechání technického zhodnocení při ukončení nájmu nemovité věciGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2023, čj. 2 Afs 323/2021-56)

Na přenechání technického zhodnocení nájemcem pronajímateli za úplatu při ukončení nájmu nemovité věci se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4545/2024 Sb. NSS, Veřejné zakázky: správní uvážení při ukládání nápravného opatření pro rozpor zadávacích podmínek se zákonemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2023, čj. 8 As 284/2022-32)

Při ukládání nápravného opatření dle § 263 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném do 15. 7. 2023, nemá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prostor pro správní uvážení, zda nápravné opatření uloží.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4544/2024 Sb. NSS, Služební poměr: podmínky konání výběrového řízeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2023, čj. 3 Ads 205/2021-61)

I. Ustanovení § 24 odst. 5 věta první zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nestanoví žádné výjimky, za nichž by se při naplnění hypotézy tohoto ustanovení mohlo služební místo obsadit cestou výběrového řízení, a nedává v tomto směru…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4543/2024 Sb. NSS, Rozšířený senát: stavení lhůty pro stanovení daně v důsledku soudního řízení zahájeného po účinnosti daňového řáduGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 11. 2023, čj. 9 Afs 95/2021-64)

Pokud se v souvislosti se stanovením daně vede před soudem ve správním soudnictví řízení, které bylo zahájeno po 31. 12. 2010, nestaví se lhůta pro stanovení daně podle § 41 s. ř. s., ale podle § 148 odst. 4 daňového řádu. V tom případě se…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4542/2024 Sb. NSS, Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnostiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2023, čj. 8 Azs 87/2023-38)

Kasační stížnost bude subjektivně přípustná [§ 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.], pokud žalobce (stěžovatel) namítá, že krajský soud měl namísto pro stěžovatele nepříznivého rozsudku vydat usnesení o zastavení řízení. Při…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4541/2024 Sb. NSS, Správní trestání: nicotnost a nezákonnost rozhodnutí o přestupku příslušníka bezpečnostního sboru či vojáka z důvodu nepříslušnosti správního orgánuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2023, čj. 9 As 188/2023-28)

Skutečnost, že o protiprávním jednání osoby uvedené v § 4 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, rozhodoval v rámci řízení o přestupku obecní úřad s rozšířenou působností, nezakládá dle…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4540/2024 Sb. NSS, Daňové řízení: přeplatek vzniklý předepsáním úroku z neoprávněného jednání správce daně jako vratitelný přeplatek; lhůta pro vrácení z moci úředníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2023, čj. 3 Afs 244/2022-29)

I. Pod pojem vratitelný přeplatek vzniklý v důsledku zrušení, změny nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení (neoprávněného vymáhání) daně užitý v § 254 odst. 4 daňového řádu je třeba zahrnovat vedle přeplatku vzniklého odpadnutím…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4539/2024 Sb. NSS, Místní referendum: souběžné konání místního referenda a voleb; vydávání hlasovacích a volebních lístků; stanovení dne opětovného konání místního referenda po ...Garance

(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2023, čj. 51 A 5/2023-70)

I. Koná-li se místní referendum společně v tytéž dny s volbami ve smyslu § 27a odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, je okrsková volební komise plnící rovněž úkoly okrskové komise pro místní referendum oprávněna rozdělit svou…