Input:

č. 4545/2024 Sb. NSS, Veřejné zakázky: správní uvážení při ukládání nápravného opatření pro rozpor zadávacích podmínek se zákonem Garance

č. 4545/2024 Sb. NSS
Veřejné zakázky: správní uvážení při ukládání nápravného opatření pro rozpor zadávacích podmínek se zákonem
k § 263 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném do 15. 7. 2023
Při ukládání nápravného opatření dle § 263 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném do 15. 7. 2023, nemá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prostor pro správní uvážení, zda nápravné opatření uloží. Nemůže proto posuzovat, zda je ukládané nápravné opatření přiměřené.
Úvahy o přiměřenosti při ukládání nápravného opatření se naproti tomu uplatní v případě nesouladu zadávacích podmínek s těmi ustanoveními zákona, u nichž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posuzuje, zda nesoulad zadávací podmínky s daným ustanovením dosahuje takové intenzity, že již představuje rozpor se zákonem. Stejně tak platí, že pokud by došlo jen k formálnímu rozporu se zněním zákona, ale daná zadávací podmínka by nijak nenarušovala ani neohrožovala zájem chráněný zákonem, nejednalo by se o porušení zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2023, čj. 8 As 284/2022-32)
Prejudikatura: č. 20/2003 Sb. NSS, č. 3073/2014 Sb. NSS, č. 4178/2021 Sb. NSS a č. 4448/2023 Sb. NSS; stanovisko pléna Ústavního soudu č. 1/1996 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96); nálezy Ústavního soudu č. 163/1997 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 33/97) a č. 198/2008 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 14/07).
Věc: KORID LK, spol. s r. o., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za účasti EM TEST ČR, spol. s r. o., o přezkum úkonů zadavatele, o kasační stížnosti žalovaného.

V této věci se Nejvyšší správní soud zabýval uložením nápravného opatření podle § 263 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména otázkou, zda žalovaný musí posuzovat přiměřenost ukládaného opatření (spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení).
Žalobkyně zahájila otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku na odbavovací zařízení do vozidel veřejné linkové osobní dopravy v Libereckém kraji. Osoba zúčastněná na řízení podala proti zadávací dokumentaci námitky. Výhrady měla proti celé řadě aspektů zadávací dokumentace (vytýkala jí zejména neurčitost, nepřezkoumatelnost, rozpor s principy přiměřenosti a transparentnosti). Mimo jiné tvrdila, že žalobkyně může snadno od smlouvy na veřejnou zakázku odstoupit a následně si vybrat za nového dodavatele kohokoliv z účastníků zadávacího řízení. Žalobkyně námitky odmítla.
Osoba zúčastněná na řízení poté podala návrh na přezkum úkonů žalobkyně dle § 249 zákona o zadávání veřejných zakázek. Žalovaný na základě tohoto návrhu rozhodnutím ze dne 20. 12. 2018 konstatoval, že žalobkyně nedodržela při zadávání zakázky postup stanovený v § 100 odst. 2 v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jednoznačně totiž nevymezila způsob určení nového dodavatele v případě změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, přestože si možnost této změny vyhradila v zadávacích podmínkách. Z tohoto důvodu jako opatření k nápravě zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku podle § 263 odst. 3 zákona o zadávání veřejných