Input:

č. 4539/2024 Sb. NSS; Místní referendum: souběžné konání místního referenda a voleb; vydávání hlasovacích a volebních lístků; stanovení dne opětovného konání místního referenda po vyslovení neplatnosti hlasování Garance

č. 4539/2024 Sb. NSS
Místní referendum: souběžné konání místního referenda a voleb; vydávání hlasovacích a volebních lístků; stanovení dne opětovného konání místního referenda po vyslovení neplatnosti hlasování
k § 91a odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
k § 27a odst. 1 a § 58 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o místním referendu“)
I. Koná-li se místní referendum společně v tytéž dny s volbami ve smyslu § 27a odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, je okrsková volební komise plnící rovněž úkoly okrskové komise pro místní referendum oprávněna rozdělit svou činnost mezi jednotlivé členy komise tak, že někteří budou vydávat hlasovací lístky a úřední obálky pro místní referendum a jiní volební lístky a úřední obálky pro hlasování ve volbách. Osoba přicházející do volební (hlasovací) místnosti však musí být schopna bez obtíží rozpoznat, u kterých členů komise jí budou vydány volební či hlasovací lístky a úřední obálky jednak pro místní referendum, jednak pro volby. V případě absentujícího nebo nedostatečného označení, musí okrsková volební komise voliče na oba typy hlasování výslovně upozornit.
II. V případě souběžného konání místního referenda a voleb (§ 27a odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu) může okrsková volební komise vydat hlasovací a volební lístky a úřední obálky až poté, co budou zjištěny jednak vůle voliče ohledně toho, jakého typu hlasování se chce zúčastnit, a jednak jeho oprávnění v místním referendu a volbách hlasovat, resp. volit. Automatické vydání hlasovacích a volebních lístků a úředních obálek není přípustné.
III. Vysloví-li soud v řízení podle § 91a odst. 1 písm. d) s. ř. s. neplatnost hlasování v místním referendu na základě návrhu podaného podle § 58 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, pro vady, pro které je nutné hlasování v místním referendu opakovat, stanoví den opětovného konání místního referenda o totožné otázce zastupitelstvo obce, a to do 30 dnů od právní moci usnesení soudu.
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2023, čj. 51 A 5/2023-70)
Prejudikatura: č. 354/2004 Sb. NSS, č. 960/2006 Sb. NSS, č. 2718/2012 Sb. NSS, č. 2919/2013 Sb. NSS, č. 3162/2015 Sb. NSS, č. 3211/2015 Sb. NSS, č. 3414/2016 Sb. NSS, č. 3522/2017 Sb. NSS a č. 3717/2018 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 56/2011 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 52/10), č. 32/2015 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 3673/14) a č. 53/2019 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 4178/18).
Věc: a) Přípravný výbor pro konání místního referenda a b) T. K. proti Statutárnímu městu Kladnu o vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu.

Navrhovatelé se domáhali podle § 91a odst. 1 písm. d) s. ř. s. vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu konaném v termínu 1. kola volby prezidenta republiky ve dnech 13. a 14. 1. 2023 ve Statutárním městě Kladno o následující otázce: „Souhlasíte s tím, aby Statutární město Kladno na celém svém území, z důvodu ochrany veřejného pořádku