Input:

č. 4523/2023 Sb. NSS; Pobyt cizinců: posouzení existence důvodného nebezpečí závažného narušení veřejného pořádku u osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody Garance

č. 4523/2023 Sb. NSS
Pobyt cizinců: posouzení existence důvodného nebezpečí závažného narušení veřejného pořádku u osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
k § 87e odst. 1 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
To, zda u osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody je důvodné nebezpečí, že by mohla závažným způsobem narušit veřejný pořádek ve smyslu § 87e odst. 1 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je třeba pečlivě posoudit na základě individuálních okolností týkajících se této osoby, zejména toho, jak dlouhá doba již uplynula od ukončení její trestné činnosti, jak dlouho již vedla prima facie nezávadný život ve zkušební době, jaký je její osobní vývoj a dostupné informace o jejím aktuálním chování, o prostředí, v němž se pohybuje, a o tom, zda se dostává do situací, které by mohly vyústit v páchání trestné činnosti či jiné činnosti, jež by mohla představovat nebezpečí závažného narušení veřejného pořádku. Chování dotyčné osoby je třeba hodnotit ke dni rozhodování správního orgánu a v perspektivě jejího budoucího chování; minulost dotyčné osoby je relevantní potud, pokud může přiměřeně pravděpodobně napovědět o jejím současném a budoucím chování.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2023, čj. 2 Azs 285/2022-57)
Prejudikatura: č. 2420/2011 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 233/2020 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 945/20); rozsudky Soudního dvora ze dne 1. 1. 1999, Calfa (C-348/96), ze dne 17. 11. 2011, Gajdarov (C-430/10), a ze dne 2. 5. 2018, K. a H. F. (C-331/16).
Věc: T. T. T. proti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců o povolení k přechodnému pobytu, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 1. 7. 2022, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 21. 1. 2022. Tímto rozhodnutím byla dle § 87e odst. 1 písm. f) zákona o pobytu cizinců zamítnuta žalobcova žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie na území České republiky, neboť existovalo důvodné nebezpečí, že by žalobce mohl závažným způsobem narušit veřejný pořádek.
Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 14. 10. 2022, čj. 55 A 41/2022-64, žalobu zamítl. Podle krajského soudu žalovaná nepochybila při výkladu pojmu „nebezpečí závažného narušení veřejného pořádku“. Dále shrnul podrobnosti vztahující se k trestné činnosti spáchané žalobcem, za niž byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a v níž žalovaná spatřovala nebezpečí závažného narušení veřejného pořádku.
Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností. Podle něj se krajský soud dostatečně nevypořádal se všemi jeho žalobními námitkami. Zopakoval, že nebyla správně vyhodnocena otázka nebezpečí narušení veřejného pořádku.
Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Plzni a rozhodnutí žalované zrušil a věc vrátil