Input:

97/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové Garance

č. 97/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 13. října 1945,
kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové.
K návrhu vlády ustanovuji:
Oddíl I.
Ustanovení hlavy III zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňují takto:
Čl. 1.
(1) § 72, odst.1, písm. c) zní:
„elektrické podniky, na kterých jest zúčastněn stát spolu se samosprávnými svazky, prohlášené za všeužitečné nebo na takové přeměněné podle zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace a zákona ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb., ve znění zákona ze dne 1. července 1932, č. 114 Sb., jestliže dividenda (podíl na zisku) nebyla v rozhodném roce vyplacena;“
(2) § 73, odst. 2 zní:
„Nově vzniklým tuzemským podnikům, vedoucím řádné obchodní knihy, které zavedou v tuzemsku dosud nezastoupenou nebo jen nedostatečně zastoupenou výrobu a jejichž vznik se doporučuje z národohospodářských ohledů, mohou býti na žádost, o níž rozhodně ministerstvo financí s ministerstvem průmyslu a dalšími zúčastněnými ministerstvy, na dobu nejdéle 5 berních let, počínajíc berním rokem nejblíže následujícím po obchodním období, v němž s provozováním bylo započato, poskytnuty daňové výhody v tom rozsahu, že podniky dotčené mohou býti osvobozeny od zvláštní daně výdělkové se všemi přirážkami, jestliže dividenda (podíl na zisku) nebyla v jednotlivém obchodním období vyplacena.“
Čl. 2.
§ 78, písm. c) zní:
„k zúrokování kapitálů v podniku uložených (v akciích, prioritních akciích, závodních vkladech, společenstevních podílech, vkladech komanditistů a pod.);“
Čl. 3.
§ 78, písm. e) zní:
„ku příspěvkům, darům a jiným bezúplatným věnováním. Dále ku příspěvkům do nemocenských, úrazových, starobních, invalidních, vdovských, sirotčích a pensijních pokladen nebo podobných ústavů, pokud je podnik platil nad povinnou zákonnou kvotu za své zaměstnance, jakož i daně a dávky za ně placené, i když byl takový závazek smluvně převzat, leč že jde o zaměstnance s hrubými služebními požitky (§ 29) nepřesahujícími u jednotlivého zaměstnance ročně 60 000,- K. Odčitatelny jsou však remunerace placené zaměstnancům podniku za konané práce, avšak s výhradou písm. i) a j).
Dary sloužící ke zlepšení starobních, invalidních, vdovských, sirotčích a pensijních požitků zaměstnanců a členů jejich rodin, jakož i podpory těmto podniky poskytnuté jsou odčitatelny, jestliže se dary a podpory ty buď přímo vyplácejí zaměstnancům a členům jejich rodin, anebo se ukládají do samostatných, k tomu zřízených, od jmění podniku oddělených pensijních nebo podpůrných fondů;“
Čl. 4.
§ 78, písm. f) zní:
„ke krytí zvláštní daně výdělkové se přirážkami;“
Čl. 5.
Ustanovení § 79, odst. 1, písm. b) se zrušuje.
Čl. 6.
§ 79, odst. 1, písm. f) zní:
„odpisy, které jsou úměrny opotřebení nebo znehodnocení inventáře nebo provozovacího materiálu, jakož i ztrátám na podstatě, na kursu nebo jiným ztrátám při provozování obchodů nastalým, dále části výtěžku, které se z téže příčiny ukládají