Input:

96/1948 Sb., Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku Garance

č. 96/1948 Sb., Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15. dubna 1948
o překládání soudců do výslužby podle věku.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Soudce odejde do trvalé výslužby, dovršil-li 60. rok věku.
(2) Vyžadují-li to mimořádné služební ohledy, povoluje výjimky z ustanovení odstavce 1 ministr spravedlnosti, u soudců ustanovených u nejvyššího správního soudu předseda vlády. U soudců činných na Slovensku povoluje tyto výjimky ministr spravedlnosti po slyšení pověřence spravedlnosti a předseda vlády po slyšení předsedy sboru pověřenců.
§ 2.
(1) V době nové organisace soudní přeloží se soudci, kteří dovršili 60. rok věku a u nichž nebyla povolena výjimka podle ustanovení § 1, odst. 2, do trvalé výslužby ve správním řízení.
(2) Přeložení do trvalé výslužby a zproštění činné služby se provede nejpozději koncem měsíce následujícího přímo po měsíci, ve kterém byla věková hranice dovršena.
(3) Soudci, kteří v den počátku účinnosti tohoto zákona dovršili 6é. rok věku, přeloží se do trvalé výslužby, nebyla-li u nich povolena výjimka podle ustanovení § 1, odst. 2, nejpozději koncem měsíce následujícího přímo po měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti.
§ 3.
(1) Mimo dobu nové organisace soudní přeloží se soudci, kteří dovršili 60. rok věku, nepodali včas (odstavec 4) žádost o přeložení do trvalé výslužby a u nichž nebyla povolena výjimka podle ustanovení § 1, odst. 2, proti své vůli do trvalé výslužby jen na základě pravoplatného nálezu kárného senátu.
(2) K vydání nálezu (odstavec 1) jest příslušný:
a) kárný senát nejvyššího soudu, jde-li o soudce ustanovené u nejvyššího soudu, čítajíc k nim i předsedy