Input:

95/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího, platné do 21.7.1959 Archiv

č. 95/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího, platné do 21.7.1959
[zrušeno č. 41/1959 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. listopadu 1951,
kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího.
Za účelem dalšího zlepšení plánování národního hospodářství a s ohledem na to, že ve spojitosti s reorganisací řízení hospodářství se zvyšuje důležitost úlohy státního úřadu plánovacího, nařizuje vláda republiky Československé podle § 15 odst. 1 zákona č. 60/1919 Sb., o hospodářském plánování (plánovacího zákona):
§ 1.
Státní úřad plánovací jako objektivní orgán vlády plní tyto hlavní úkoly:
a) vypracovává a předkládá vládě ke schválení návrhy perspektivních, ročních a čtvrtletních státních národohospodářských plánů;
b) kontroluje plnění vládou schválených státních národohospodářských plánů;
c) zpracovává z pověření vlády i z vlastní iniciativy jednotlivé problémy národohospodářského rozvoje a předkládá vládě návrhy na jejich řešení;
d) vypracovává a předkládá vládě ke schválení plány rozdělení hmotných zdrojů a plány zásobování národního hospodářství, jakož i normy spotřeby surovin, materiálu, paliva a energie;
e) prověřuje plnění vládou schválených plánů rozdělení hmotných zdrojů a plánů zásobování národního hospodářství a kontroluje činnost ministerstev v oblasti zásobování a odbytu;
f) předkládá vládě ke schválení plány tvorby státních hmotných reserv a provádí kontrolu jejich tvorby a opatrování;
g) plánuje a organisuje zavádění nové techniky a předkládá vládě ke schválení plány rozvoje a zavádění nové techniky do národního hospodářství;
h) podává vládě posudky návrhů ve všech otázkách rozvoje národního hospodářství, jež předložila jednotlivá ministerstva vládě k projednání;
ch) podává vládě posudky o návrzích státního rozpočtu, úvěrového a pokladního plánu;
i) organisuje vědecko-technickou spolupráci a výměnu technických zkušeností se spřátelenými státy;
j) vypracovává základní směrnice pro plánování cen, koordinuje činnost ministerstev na poli stanovení cen, schvaluje velkoobchodní ceny hlavních druhů výrobků a předkládá vládě ke schválení návrhy maloobchodních cen hlavních druhů zboží hromadné potřeby;
k) propracovává otázky methodiky a techniky plánování národního hospodářství;
l) vypracovává a schvaluje methodické pokyny a formuláře pro sestavování státních národohospodářských plánů;
m) řídí práci ministerstev na poli vypracování norem (standardů) a schvaluje normy (standardy) pro hlavní druhy průmyslových výrobků;
n) organisuje technicko-hospodářskou expertisu pro nejdůležitější stavby našeho národního hospodářství.
§ 2.
Při vypracování návrhů státních národohospodářských plánů, jakož i při veškeré činnosti na poli plánování rozvoje národního hospodářství vychází státní úřad plánovací z platných zákonů, směrnic a pokynů vlády a zabezpečuje při tom:
a) neustálý růst výrobních sil a rozvoj národního hospodářství, růst a upevňování socialistického sektoru národního hospodářství, zvýšení hmotné a kulturní úrovně pracujících;
b) upevňování a rozvoj hospodářských styků se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy;
c) upevňování hospodářské