Input:

95/1950 Sb., Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví Garance

č. 95/1950 Sb., Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví
ZÁKON
ze dne 12. července 1950,
kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úprava poměrů znárodněných ústavů pojišťovacích, tuzemských pojištění u cizozemských pojišťoven a úprava poměrů spolků a zařízení provozujících činnost pojišťovací nebo činnost s ní příbuznou.
§ 1.
(1) Zemský pojišťovací fond v Praze a Pensijní fond řemesla při Ústředním svazu čs. řemesla v Praze se slučují s Československou pojišťovnou, národním podnikem (dále jen „pojišťovna“), a to dnem a za podmínek, které stanoví ministerstvo financí; při sloučení může ministerstvo financí také upraviti nebo změniti závazky těchto ústavů.
(2) Při změně závazků podle odstavce 1 může pojišťovna vyplatiti odbytné na místě důchodů nepatrné výše, které poskytují ústavy s ní slučované; směrnice pro poskytování odbytného stanoví ministerstvo financí.
§ 2.
Výkon dozoru nad znárodněnými ústavy, které pojišťují dávky obdobné dávkám národních pojištění, s výjimkou ústavů uvedených v § 1, přechází na ministerstvo práce a sociální péče.
§ 3.
(1) Práva a závazky Pojišťovny Star se upravují způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 5 v § 6. Po úpravách podle těchto ustanovení se Pojišťovna Star sloučí s pojišťovnou, a to dnem a za podmínek, které stanoví ministerstvo financí.
(2) Nároky proti československému jmění Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni, vzniklé z jiného důvodu než z pojistných smluv a nároky podle čl. II § 3 vládního nařízení č. 56/1937 Sb., o úpravě poměrů československého stavu pojištění Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni, a některých souvisících otázek, zanikají bez náhrady.
(3) Dluhopisy vydané podle čl. II § 20 odst. 1 vl. nař. č. 56/1937 Sb. pozbývají platnosti bez náhrady a budou odvedeny podle pokynů ministerstva financí. Zůstatek výnosu příspěvků podle čl. II § 21 uvedeného nařízení se převádí na Pojišťovnu Star.
(4) Bez náhrady zanikají nároky z životních pojištění, ze kterých je jako pojistitel zavázána Pojišťovna Star, jestliže oprávněným je
a) Fond národní obnovy podle konfiskačních předpisů,
b) Likvidační fond měnový, protože životní pojištění nebyla přihlášena k soupisu podle dekretu presidenta republiky č. 95/1945 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů, nebo protože nárok propadl podle § 76 odst. 5 zákona č. 134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve znění zákona č. 68/1949 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.
(5) Na všechna kapitálová pojištění za jednorázové pojistné a na kapitálová pojištění, ke kterým bylo placení pojistného zastaveno nebo ukončeno přede dnem 21. dubna 1937, jestliže byla sjednána týmž pojistníkem s Fénixem, životní pojišťovací společností ve Vídni, ředitelstvím pro Československou republiku, smí při splatnosti pojistných částek býti poskytnuto dohromady nejvýše 50.000 Kčs, počítajíc v to částky vyplacené před účinností tohoto zákona; pro vyčerpání