Input:

92/1945 Sb., Vyhláška o nových platidlech československé měny Garance

č. 92/1945 Sb., Vyhláška o nových platidlech československé měny
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 20. října 1945
o nových platidlech československé měny.
Oddíl I.
Podle § 2, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, vyhlašuji popis nových zákonných platidel československé měny.
1. Bankovka po 1 000,- Kčs s datem 16. května 1945.
Bankovka jest vytištěna na velínovém papíře s průběžným vodotiskem, který vytváří po celé ploše papíru geometrický stínový ornament: na koso postavené čtvercové mřížení z čar v průhledu světlejších než okolní papír a v každém čtverci mřížení stejnoramenný křížek, temnější okolního papíru. Tisícikoruna jest 87 mm široká a 180 mm dlouhá.
Hlavní tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru, s výjimkou bílého okraje, který jest na líci vlevo, na rubu vpravo rozšířen, aby vodotisk byl zřetelněji viditelný.
Na líci jest hlavní tisk černý a vytváří při okrajích široký pravoúhlý ozdobný rámec z polních květin a klasů. Ve čtyřech rozích tohoto rámce jsou velké číslice „1000“.
Vpravo v tomto ozdobném rámci jest v kruhovém medailonu obraz dívčí hlavy tmavých vlasů v národním kroji, provedený podle akvarelu Josefa Mánesa. Vpravo dole při okraji kruhového medailonu jest drobný nápis: „J. MÁNES“. Vlevo uvnitř ozdobného rámce jest text v černých velkých písmenách:
„TATO BANKOVKA PLATÍ TISÍC KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH V PRAZE DNE 16. KVĚTNA 1945.
NÁRODNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ
Dr. Jaroslav Nebesář

J. V. Mládek
Dr. L. Chmela
PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ“.
Vpravo a vlevo na dolním okraji ozdobného rámce jsou v úzké okrajové vlnovkové pásce jména grafika a rytce: „B. FOJTÁŠEK“ a „L. JIRKA“.
Podtisk líce jest okrově hnědý se širokým šedozeleným pásem uprostřed textu. V pozadí textu vytváří podtisk růžici s číslicí „1000“ uprostřed. Kolem růžice jsou stylisované květy. V místech dívčí hlavy přechází podtisk v síť rovnoběžných, téměř svislých přímek.
Nahoře na rozšířeném okraji líce jest velká hnědá, vodorovně čárkovaná číslice „1000“ a pod ní označení serie bankovky v rumělkově červené barvě zkratkou „S“, dvoumístnou číslicí a velkým písmenem.
Dole na rozšířeném okraji jest velká černá číslice „1000“ s hnědou obdélnou růžicí v pozadí a nad ní šestimístné pořadové číslo bankovky v rumělkové barvě.
Rub bankovky jest proveden pestrotiskem převážně v červených a modrých barvách a jest ohraničen hlavním rámcem, nesoucím na tmavém pozadí s modrými vlnovkami červené stylisované květiny s bílými vlnovkami. Ve čtyřech rozích tohoto hlavního rámce jsou velké číslice „1000“.
Na vnější straně jest hlavní rámec provázen řadou drobných kroužků, tištěných střídavě ve dvou odlišných barvách, podél vnitřní strany jest páska s drobnými červenými nápisy: „TISÍC KORUN“.
Uvnitř hlavního rámce jest při levé straně velká pestrá kruhová růžice, jejíž různobarevné kosočtverečné plošky jsou odděleny tenkými bílými vlnovkami. Uprostřed růžice jest velká světlá číslice „1000“.
V pravé části vnitřní plochy rámce jest nahoře slovo „REPUBLIKA“, provedené velkými světlými písmeny, pod tím pak malý státní znak republiky v heraldických barvách modré a červené, s velkými