Input:

91/2024 Sb., Zákon o munici Garance

č. 91/2024 Sb., Zákon o munici
ZÁKON
ze dne 6. března 2024
o munici
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) nakládání s municí,
b) zacházení s neaktivním muničním předmětem a
c) pyrotechnický průzkum.
(2) Tento zákon dále upravuje výkon státní správy na úseku nakládání s municí, zacházení s neaktivním muničním předmětem a pyrotechnického průzkumu.
§ 2
(1) Pokud vyňatá veřejnoprávní instituce, kterou je Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky, bezpečnostní sbor České republiky, Český báňský úřad, Správa státních hmotných rezerv nebo Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, nakládá s municí, zachází s neaktivním muničním předmětem nebo provádí pyrotechnický průzkum, použije se tento zákon, pouze je-li tak dále výslovně stanoveno.
(2) Kdo při plnění úkolů vyňaté veřejnoprávní instituce užívá střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní muniční zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice (dále jen „zvláštní muniční zařízení“) provozované podle tohoto zákona, je povinen dodržovat jejich provozní řád.
§ 3
Vztah k jiným právním předpisům
(1) Tento zákon se nevztahuje na nakládání s výbušninami podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (dále jen „výbušnina“). To neplatí, pokud jde o výbušninu, která je
a) součástí munice, nebo
b) nalezena při pyrotechnickém průzkumu.
(2) Tento zákon se nevztahuje na munici spravovanou nevyňatou veřejnoprávní institucí podle zákona o zbraních a střelivu, která je
a) součástí sbírky zapsané v centrální evidenci sbírek podle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, nebo
b) kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zákona o státní památkové péči.
§ 4
Munice
(1) Municí je zkompletovaný nebo neúplný výrobek obsahující aktivní muniční náplň a speciálně konstruovaný pro použití ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory.
(2) Aktivní muniční náplní je účinná, výmetná nebo speciální náplň obsažená v munici.
(3) Municí podle tohoto zákona jsou
a) dělostřelecká munice ráže 20 mm a větší,
b) zkušební munice s inertní střelou určená k balistickým zkouškám a přetlaková munice, kterou je munice určená ke zkouškám pevnosti hlavní,
c) miny,
d) ruční granáty a granáty určené k vystřelování z různých druhů granátometů, včetně nábojů pro granátomety,
e) ruční odpalovací zařízení jednorázového použití a náboje do ručních odpalovacích zařízení,
f) iniciátory munice zahrnující zápalky, roznětky, rozbušky a elektrické palníky a iniciační zařízení munice zahrnující zapalovače a rozněcovače, zápalkové šrouby a zážehová pouzdra, a dále bleskovice a zápalnice, pokud jsou konstruovány speciálně pro použití v munici,
g) letecké pumy a jejich submunice,
h) rakety, raketové střely a jejich submunice,
i) ženijní munice zahrnující výbušné odminovací nebo minovací systémy, ženijní náloživo a demoliční nálože a
j) torpéda a hlubinné nálože.
(4) Municí podle tohoto zákona jsou dále
a) pyrotechnické prostředky zahrnující pyrotechnické imitační prostředky, signální, rušící, dýmotvorné a osvětlovací