Input:

90/2024 Sb., Zákon o zbraních a střelivu Garance

č. 90/2024 Sb., Zákon o zbraních a střelivu
ZÁKON
ze dne 6. března 2024
o zbraních a střelivu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Působnost zákona
(1) Právo nabývat, držet a nosit zbraně je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje nakládání se zbraněmi a střelivem, provozování střelnic a výkon státní správy na tomto úseku.
(3) Nakládá-li se zbraní nebo střelivem nebo provozuje-li střelnici vyňatá veřejnoprávní instituce, kterou je Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky, bezpečnostní sbor České republiky nebo Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, použije se tento zákon, pouze je-li tak dále výslovně stanoveno.
(4) Kdo při plnění úkolů vyňaté veřejnoprávní instituce užívá střelnici provozovanou podle tohoto zákona, je povinen dodržovat provozní řád takové střelnice.
Vymezení některých pojmů
§ 2
(1) Druhy zbraní včetně jejich regulovaných součástí a střeliva včetně jeho aktivních komponentů stanovuje příloha č. 1 k tomuto zákonu.
(2) Zbraní je pro účely tohoto zákona palná zbraň, plynová zbraň a další zařízení nebo přístroj, které jsou zařazeny do některé z kategorií zbraní nebo na které se podle § 9 použijí ustanovení o nakládání se zbraní určité kategorie.
(3) Střelivem jsou pro účely tohoto zákona náboje, nábojky a aktivní komponenty střeliva, které jsou zařazeny do některé z kategorií střeliva.
(4) Regulovanou součástí zbraně jsou pro účely tohoto zákona
a) hlavní část zbraně,
b) součást zbraně umožňující samočinnou střelbu,
c) polotovar hlavní části zbraně,
d) tlumič hluku výstřelu, nebo
e) nadlimitní zásobník.
§ 3
Pro účely tohoto zákona je
a) nakládáním se zbraní nebo střelivem jakékoli fyzické zacházení se zbraní nebo střelivem, a to včetně zajištění jejich přepravy nebo uložení; právní jednání se považuje za nakládání se zbraní nebo střelivem, upravuje-li jej výslovně tento zákon,
b) nošením zbraně způsob nakládání se zbraní, při kterém ji fyzická osoba má na místě veřejnosti přístupném při sobě nabitou nebo viditelně,
c) místem pobytu adresa místa trvalého pobytu občana České republiky nebo adresa místa pobytu cizince vedená v základním registru obyvatel,
d) místem pobytu v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“) adresa bydliště zapsaná v cestovním pasu, vnitrostátním průkazu totožnosti nebo v jiném obdobném úředním dokladu vydaném nebo uznaném jiným členským státem,
e) údaji identifikujícími osobu v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, místo pobytu a datum narození a v případě právnické osoby název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a
f) sběratelskou činností činnost spočívající ve shromažďování a uchovávání zbraní, jejich hlavních částí nebo střeliva pro historické, kulturní, vědecké, technické, vzdělávací nebo památkové účely.
ČÁST DRUHÁ
KATEGORIZACE ZBRANÍ A STŘELIVA
§ 4
Kategorie zbraní a střeliva
(1) Zbraně se dělí