Input:

90/1949 Sb., Zákon o rodinných přídavcích, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 90/1949 Sb., Zákon o rodinných přídavcích, platné do 31.12.1956
[zrušeno č. 54/1956 Sb.]
ZÁKON
ze dne 23. března 1949
o rodinných přídavcích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Rodinné přídavky podle tohoto zákona se poskytují
a) zaměstnancům povinně pojištěných pro případ nemoci a mateřství podle zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, s výjimkou uvedenou v § 21 (v dalším „zaměstnanci“),
b) osobám, které mají nárok na nemocenské nebo jsou v ústavním ošetřování na základě svého pojištění jako zaměstnanci podle zákona o národním pojištění,
c) zaměstnankyním, které mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle zákona o národním pojištění,
d) osobám vykonávajícím činnou službu v československé armádě,
e) osobám studujícím na řádném učilišti, starají-li se nebo jsou-li povinni se starati o nezaopatřené děti (§ 3) bydlící na území Československé republiky a jsou-li splněny ostatní podmínky podle tohoto zákona.
§ 2.
(1) Osoba uvedená v § 1 má nárok na rodinný přídavek podle tohoto zákona, byla-li v kalendářním čtvrtletí, za které se rodinný přídavek poskytuje, alespoň po dobu 45 dnů jako zaměstnanec povinně pojištěna pro případ nemoci a mateřství nebo byla-li v tomto a předcházejícím kalendářním čtvrtletí dohromady takto povinně pojištěna alespoň 90 dní (v dalším jen „oprávněný“).
(2) Do dob uvedených v odstavci 1 se nezapočítává doba povinného nemocenského pojištění, po kterou zaměstnanec neměl nároku na mzdu.
(3) Době povinného pojištění podle odstavce 1 se klade na roveň
a) doba, po kterou osoba uvedená v § 1 měla nárok na nemocenské nebo byla v ústavním ošetřování na základě svého pojištění jako zaměstnanec podle zákona o národním pojištění;
b) doba, po kterou osoba uvedená v § 1 měla jako zaměstnankyně nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle zákona o národním pojištění;
c) doba činné služby v československé armádě s výjimkou služební doby strávené v poměru vojenské osoby z povolání, jestliže osoba uvedená v § 1 byla v posledních 12 měsících před nástupem této služby jako zaměstnanec alespoň 182 dny povinně pojištěna pro případ nemoci a mateřství podle zákona a národním pojištění;
d) doba studia na řádném učilišti, jestliže osoba uvedená v § 1 byla v posledních 12 měsících před vstupem na řádné učiliště jako zaměstnanec alespoň 182 dny povinně pojištěna pro případ nemoci a mateřství podle zákona o národním pojištění.
(4) Vyžaduje-li toho státní řízení práce nebo mzdové politiky, může vláda nařízením stanoviti rozhodné doby uvedené v odstavci 1 jinak.
§ 3.
(1) Za nezaopatřené děti se považují pokrevné i osvojené děti oprávněného nebo jeho manželky (manžela) do 16 let věku.
(2) Za nezaopatřené se považuje i dítě (odstavec 1) starší 16 let, jehož vlastní příjem nepřevyšuje 1.800 Kčs v kalendářním čtvrtletí,
a) nemůže-li se pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu vlastní prací opatřiti výživu nebo
b) připravuje-li se soustavně na budoucí životní povolání studiem na řádném učilišti nebo jiným školením (výcvikem), v tomto případě však nejdéle do 25. roku věku. Nemohlo-li dítě skončiti školení (výcvik) do 25. roku věku pro plnění branné