Input:

86/2024 Sb., Vyhláška k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry Garance

č. 86/2024 Sb., Vyhláška k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2024
k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
Česká národní banka stanoví podle § 45 zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry, (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 4, § 8 odst. 3, § 13 odst. 7, § 15 odst. 3, § 17 odst. 4, § 20 odst. 6, § 22 odst. 4 a § 23 odst. 4 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí
a) žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru a
b) oznámení
1. podstatné změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru,
2. o pověření jiné osoby správou nevýkonného úvěru, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek podle § 13 odst. 2 a 4 zákona,
3. správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě, včetně příloh obsahujících doklady osvědčující skutečnosti v oznámení obsažené,
4. změny údajů uvedených v oznámení správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě,
5. převodu nevýkonného úvěru na obchodníka s úvěry,
6. totožnosti a adresy sídla osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr pro obchodníka s úvěry, který má sídlo nebo skutečné sídlo v České republice, a
7. totožnosti a adresy sídla osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr pro obchodníka s úvěry ze třetí země.
(2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádosti podle odstavce 1 písm. a) a oznámení podle odstavce 1 písm. b) a lhůty pro podání oznámení podle odstavce 1 písm. b) bodu 5.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba, které se doklad týká, občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba, které se doklad týká, sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém tato právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla umístěn obchodní závod nebo pobočku anebo v němž vykonávala svoji činnost nebo měla svůj majetek, upravuje-li právní řád těchto států trestní odpovědnost právnických osob,
b) informací k posouzení důvěryhodnosti rodné číslo, rodné a původní příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem a údaje a doklady o činnosti posuzované osoby za období posledních 5 let, tedy o
1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelské činnosti,
2. rozhodnutí o úpadku,
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti; to neplatí, pokud k němu došlo na základě žádosti osoby, která je držitelem tohoto povolení, a tato žádost nebyla podána v době, kdy již probíhalo řízení o pozastavení či odnětí povolení k výkonu podnikatelské činnosti,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti či se zvýšením kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován,