Input:

85/1950 Sb., Zákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů, platné do 30.4.1960 Archiv

č. 85/1950 Sb., Zákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů, platné do 30.4.1960
[zrušeno č. 76/1959 Sb.]
ZÁKON
ze dne 12. července 1950
o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Ochrana vážnosti a cti hodnosti příslušníků ozbrojených sborů.
§ 1.
Každý příslušník vojska, Sboru národní bezpečnosti a Sboru vězeňské stráže je povinen dbát vážnosti a cti hodnosti příslušníka sboru, k němuž náleží.
§ 2.
(1) Skončí-li trestní řízení vedené vojenským soudem proti důstojníkům vojska, příslušníku Sboru národní bezpečnosti nebo Sboru vězeňské stráže rozsudkem, vysloví v něm soud, zda byla činem, který je předmětem řízení, ohrožena vážnost a čest hodnosti důstojníka vojska, příslušníka Sboru národní bezpečnosti nebo Sboru vězeňské stráže, či zda k takovému ohrožení nedošlo.
(2) Výrok podle odstavce 1 soud neučiní, ukládá-li obviněnému trest ztráty státního občanství, ztráty čestných práv občanských, vyloučení z vojska nebo ztráty vojenské hodnosti.
§ 3.
Na podkladě pravoplatného výroku vojenského soudu, že vážnost a čest hodnosti důstojníka vojska, příslušníka Sboru národní bezpečnosti nebo Sboru vězeňské stráže byla ohrožena, učiní příslušný ministr podle míry zavinění a stupně ohrožení některé z opatření podle dalších ustanovení tohoto zákona nebo podle ustanovení kázeňského řádu.
Oddíl II.
Odnětí a snížení hodnosti, přeložení do zálohy a zrušení služebního poměru.
§ 4.
(1) Příslušný ministr může odejmout hodnost důstojníku nebo generálu vojska, jakož i příslušníku Sboru bezpečnosti nebo Sboru vězeňské stráže,
a) který není oddán lidově demokratickému zřízení,
b) o němž vojenský soud podle § 2 odst. 1 vyslovil, že jeho činem byla ohrožena vážnost a čest hodnosti důstojníka vojska, příslušníka Sboru národní bezpečnosti nebo Sboru vězeňské stráže,
c) u něhož odnětí hodnosti navrhl orgán příslušný podle ustanovení kázeňského řádu,
d) který uprchl do ciziny nebo který se z ní svévolně nevrátil,
e) který vstoupil bez povolení do cizích vojenských služeb,
f) o němž vyjde dodatečně najevo, že před svým přijetím do sboru byl odsouzen a že byla vyslovena ztráta čestných práv občanských,
g) o němž vyjde dodatečně najevo, že před svým přijetím do sboru spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti nebo z jiných nízkých pohnutek, i když k jeho odsouzení nebo k zavedení trestního řízení proti němu nedošlo proto, že tu byly okolnosti vylučující trestní stíhání,
h) u něhož odnětí hodnosti navrhl orgán, určený k tomu příslušným ministrem, protože jako příslušník Sboru národní bezpečnosti nebo Sboru vězeňské stráže po uplynutí zkušební doby vykazoval nedostatečný pracovní výkon nebo není ke službě z jiných než zdravotních důvodů upotřebitelný, nebo
ch) který byl jako důstojník nebo generál vojska mimo činnou službu, příslušník Sboru národní bezpečnosti nebo Sboru vězeňské stráže ve výslužbě odsouzen občanským trestním soudem a u něhož nedošlo ke ztrátě hodnosti.
(2) Příslušný ministr může podle ustanovení kázeňského řádu